Raporty bieżące

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014

RAPORTY BIEŻĄCE W 2024

ERG S.A. Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2023 (nr.2/2024)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”), informuje o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 3.199.275,41 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku (nr.1/2024)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku: Raport roczny za 2023 rok – 25 kwietnia 2024 roku Raport za I kwartał 2024 roku – 23 maja 2024 roku Raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 19 września 2024 roku Raport za III kwartał 2024 roku –

Czytaj więcej »

RAPORTY BIEŻĄCE W 2023

ERG S.A. Rejestracja zmiany w Statucie (nr.27/2023)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji zmiany w Statucie Spółki praz KRS. Zgodnie z otrzymaną informacją rejestracja zmiany jest datowana na 05.09.2023 rok. Przedmiotowa zmiana Statutu wynika z podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku Uchwały nr 14 o poniższej treści: 1. Na podstawie art. 430  § 1 Kodeksu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o zmianie stanu posiadania akcji (nr.26/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 24 sierpnia 2023r. transakcji nabycia przez ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 18.500 sztuk akcji własnych w ramach publicznej oferty nabycia akcji, Emitent posiada 150.297 akcji własnych dających prawo do 150.297 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., co stanowi 17,16% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.25/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Anny Koczur-Purgał o transakcji nabycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.08.29 powiadomienie o nabyciu A.K.Purgał

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.24/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Pana Dariusza Purgała o transakcji zbycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.08.29 powiadomienie o zbyciu D.Purgał

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.23/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Anny Koczur-Purgał o transakcji zbycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.08.29 powiadomienie o zbyciu A.K.Purgał

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.22/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Marii Purgał o transakcji zbycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.08.28 powiadomienie o zbyciu M.Purgał

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.21/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Grzegorza Tajaka o transakcji zbycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.08.28 powiadomienie o zbyciu G.Tajak

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rozliczenie skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia (nr.20/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2023, 17/2023 i 19/2023 podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym dokonano rozliczenia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty. W wyniku skupu Spółka dokonała zakupu 18.500 akcji własnych, co stanowi 2,11% ogólnej liczby akcji Spółki. Łącznie Spółka posiada aktualnie 150.297 akcji własnych o średniej cenie zakupu wynoszącej 60,25

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja w sprawie stopy redukcji zgłoszonych ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia (nr.19/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2023 i 17/2023 podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z informacją otrzymaną z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w ramach subskrypcji na skup akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia dokonano zgłoszenia ofert sprzedaży 594.120 sztuk akcji Spółki. Wobec faktu, iż w ramach uruchomionego skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.18/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Grzegorza Tajaka o transakcji nabycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.08.17 powiadomienie o nabyciu G.Tajak

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A. (nr.17/2023)

Zarząd ERG Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości treść dokumentu „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A.” w nawiązaniu do uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 07.08.2023 r. w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia oraz określenia szczegółowych warunków skupu [raport bieżący nr 16/2023 z dnia 07.08.2023r.]. Tekst Zaproszenia dostępny będzie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą uchwał w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i określenia szczegółowych warunków skupu (nr.16/2023)

Zarząd ERG Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 7 sierpnia 2023 r. przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia oraz określenia szczegółowych warunków skupu. Zgodnie z treścią powyższych uchwał: Spółka skupi w drodze publicznej oferty nabycia 18.500 akcji, co stanowi 2,11% ogólnej liczby akcji Spółki,

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (nr.15/2023)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 19 lutego 2023 roku – raport półroczny za I półrocze 2023 roku miał być przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 września 2023 roku. Nowym terminem publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku jest 27 września

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości (nr.14/2023)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 w dniu dzisiejszym podpisano umowę sprzedaży na rzecz LEON WITAS Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej o łącznej powierzchni 0,9069 ha wraz z usytuowanymi na tej działce budowlami i budynkami przemysłowymi stanowiącymi odrębną nieruchomość za cenę 3.100 tys. zł. Umowa zawarta została

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (nr.12/2023)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”), informuje że w dniu 22 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w składzie: Anna Koczur-Purgał, Marta Migas, Maria Czyżewicz-Tajak, Maria Purgał, Beata Kubiak-Kossakowska Wszyscy powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie prowadzą żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ERG S.A.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 22 czerwca 2023r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad (nr.11/2023)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podejmowania uchwał objętych punktem 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.10/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Anny Koczur-Purgał o transakcji nabycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.05.30 powiadomienie o nabyciu A.K.Purgał

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.9/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Grzegorza Tajaka o transakcji nabycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.05.29 powiadomienie o nabyciu G.Tajak

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. na dzień 22 czerwca 2023 roku (nr.8/2023)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023r. na godz. 10:00. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Walne-zgromadzenia

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości (nr.7/2023)

Zarząd ERG S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej o łącznej powierzchni 0,9069 ha wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków za cenę 3.100 tys. zł. Umowa zawarta została ze spółką nie będącą podmiotem powiązanym z Emitentem. Nieruchomość stanowi teren o charakterze przemysłowym i aktualnie nie jest wykorzystywana na cele

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Zarządu kolejnej kadencji (nr.6/2023)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”), informuje że w dniu 16 maja 2023 r. Rada Nadzorcza ERG S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu kolejnej kadencji w składzie: Grzegorz Tajak – Prezes Zarządu Tomasz Gwizda – Członek Zarządu W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje wymagane oświadczenia wraz z ankietą osób powołanych. Zarząd Ankieta G.Tajak Zarząd Ankieta T.Gwizda

Czytaj więcej »

ERG S.A. Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2022 (nr.5/2023)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”), informuje o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości 3.151.100,61 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (nr.4/2023)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 19 lutego 2023 roku – raport roczny za 2022 rok miał być przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 kwietnia 2023 roku. Nowym terminem publikacji raportu rocznego za 2022 rok jest 18 kwietnia 2023 roku. Terminy

Czytaj więcej »

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku (nr.3/2023)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku: Raport roczny za 2022 rok – 20 kwietnia 2023 roku Raport za I kwartał 2023 roku – 25 maja 2023 roku Raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 20 września 2023 roku Raport za III kwartał 2023 roku –

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Członka Zarządu ERG S.A. (nr.2/2023)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 stycznia 2023 roku Pana Tomasza Gwizdę na stanowisko Członka Zarządu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje wymagane oświadczenia kandydata wraz z ankietą osoby powołanej. Zarząd Ankieta T.Gwizda Zarząd Oświadczenie T.Gwizda  

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.1/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Marii Purgał o transakcji nabycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2022.12.30 powiadomienie o nabyciu M.Purgał

Czytaj więcej »

 

RAPORTY BIEŻĄCE W 2022

ERG S.A. Wpływ środków z dofinansowania. (nr.11/2022)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 informuje, iż w dniu dzisiejszym na konto Spółki wpłynęły środki w wysokości 6.906.375,00 zł otrzymane od Banku Gospodarstwa Krajowego [dalej „BGK”] jako dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej gamy folii o zmienionych parametrach fizykochemicznych powstałej w wyniku własnych prac B+R. Zgodnie z umową kwota ta przeznaczona jest na częściową spłatę kredytu, z którego częściowo finansowany

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy kredytu obrotowego z ING Bank Śląski S.A. (nr.10/2022)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa z ING Bank Śląski S.A. o kredyt złotowy obrotowy na finansowanie bieżącej działalności Spółki na kwotę 6.000 tys. zł. Kredyty został udzielony do dnia 30 listopada 2022 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone jako suma marży banku i stawki bazowej WIBOR 1M. Zabezpieczeniem Kredytu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja w sprawie rejestracji przez sąd zmian w statucie ERG S.A. (nr.9/2022)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 25.08.2022 roku wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany statutu Spółki. Powyższa zmiana wynikała z przyjętej uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. z dnia 24.06.2022 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę statutu Spółki w zakresie § 8b Statutu, któremu nadano następujące brzmienie: „Zarząd

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja w sprawie przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów. (nr.8/2022)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Anny Koczur – Purgał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego przez nią udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 10%, co nastąpiło wskutek nabycia w dniu 3 sierpnia 2022 r. na sesji giełdowej 20.723 sztuk akcji spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przed dokonaniem transakcji

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna. (nr.7/2022)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 5 sierpnia 2022 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Anny Koczur Purgał o transakcji nabycia akcji Spółki. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.   powiadomienie o nabyciu 03.08.2022 A.K.Purgał

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rezygnacja osoby zarządzającej. (nr.6/2022)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Tomasz Gwizda, Członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 15 lipca 2022 r., godz. 24:00. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Umowa o pracę z Panem Tomaszem Gwizdą została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 31.07.2022 roku.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 czerwca 2022r. oraz informacja o wniesionych sprzeciwach i odstąpieniu od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad (nr.4/2022)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r. Do uchwały nr 14, dotyczącej zmian Statutu Spółki, objętej numerem 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podejmowania uchwał objętych punktem

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. na dzień 24 czerwca 2022 roku (nr.3/2022)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2022r. na godz. 9:00. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegóły na stronie: Walne Zgromadzenia

Czytaj więcej »

ERG S.A. Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2021 (nr.2/2022)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”), informuje o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 1.548.331,93 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku (nr.1/2022)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku: Raport roczny za 2021 rok – 27 kwietnia 2022 roku Raport za I kwartał 2021 roku – 25 maja 2022 roku Raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 22 września 2022 roku Raport za III kwartał 2022 roku –

Czytaj więcej »

RAPORTY BIEŻĄCE W 2021

ERG S.A. Podpisanie umowy o dofinansowanie (nr.17/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 15/2021 informuje iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej gamy folii o zmienionych parametrach fizykochemicznych powstałej w wyniku własnych prac B+R w wysokości 6.941.375,00 zł. O zamiarze realizacji w/w projektu Spółka informowała w raportach bieżących

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rejestracja połączenia ERG S.A. ze spółką zależną (nr.16/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 i 12/2021, informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonanym w dniu 10 sierpnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisie do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki ERG S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką Folpak Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), będącą podmiotem

Czytaj więcej »

ERG S.A. Umieszczenie ERG S.A na liście firm rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z EFRR. (nr.15/2021)

Zarząd ERG S.A. Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021 informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o opublikowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego listy rankingowej firm w toku siódmej rundy siódmego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na tej liście z rekomendowaną kwotą dofinansowania

Czytaj więcej »

ERG S.A. Otrzymanie decyzji o częściowym umorzeniu subwencji finansowej z PFR. (nr.14/2021)

Zarząd ERG S.A. Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020, informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o otrzymaniu decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej w wysokości 1.587.904,68 PLN. Pozostała część subwencji w wysokości 1.809.213,32 PLN zgodnie z umową zostanie spłacona w 24 równych miesięcznych ratach. Zdarzenie zostało uznane

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości (nr.11/2021)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”), informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 w dniu dzisiejszym podpisano umowę sprzedaży na rzecz C&C INVESTMENT Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeglarskiej o łącznej powierzchni 0,8707 ha wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków za cenę 940 tys. zł. Umowa zawarta została ze spółką nie będącą podmiotem powiązanym z Emitentem.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. na dzień 24.06.2021 (nr.10/2021)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”), w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021 r. na godz. 9:00. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. ERG SA – Ogłoszenie zwołania ZWZ 24-06-2021 ERG SA –

Czytaj więcej »

ERG S.A. Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2020 (nr.9/2021)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”),  informuje o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 2.653.392,97 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu dzisiejszym propozycja Zarządu odnośnie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Sprostowanie doniesień medialnych dotyczących pożaru (nr.8/2021)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”), w związku z pojawieniem się nieprawdziwych doniesień medialnych dotyczących pożaru na terenie ERG S.A. , informuje, iż sytuacja ta w żaden sposób  nie dotknęła majątku Emitenta. Pożar miał miejsce na terenie jednej z sąsiadujących z Emitentem firm, która nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z halami produkcyjnymi Emitenta. Pożar ten nie wpłynął na działalność produkcyjną Emitenta, ani w żaden sposób nie dotknął jego

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości (nr.7/2021)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeglarskiej o łącznej powierzchni 0,8707 ha wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków za cenę 940 tys. zł. Umowa zawarta została ze spółką nie będącą podmiotem powiązanym z Emitentem. Nieruchomość stanowi teren o przeznaczeniu rekreacyjno – wypoczynkowym

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2020 rok (nr.6/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok. Termin przekazania raportów, który pierwotnie wyznaczony został na 8 kwietnia 2021 roku, zostanie przeniesiony na 21 kwietnia 2021 roku. Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2021 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy zakupu nowej linii do ekstruzji folii (nr.5/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportów bieżących numer 2/2021, 3/2021 i 4/2021  – informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została z Hosokawa Alpine AG umowa na dostawę i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii. Zakup w/w linii stanowi element realizacji inwestycji, o której Spółka informowała  w raportach bieżących numer 2/2021, 3/2021 i 4/2021. Koszt zakupu linii wynosi 3.750.000 EUR.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z ING Bank Śląski S.A. (nr.4/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2021 oraz raportu bieżącego numer 3/2021 – informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została z ING Bank Śląski S.A. umowa o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji na kwotę 14.319.000 zł. Umowa kredytu zawarta została celem współfinansowania kosztów realizacji inwestycji zakupu i montażu nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii, o której Spółka

Czytaj więcej »

ERG S.A. Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na realizację projektu inwestycyjnego (nr.3/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2021 – informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza wyraziła w drodze uchwały zgodę na przystąpienie przez Spółkę do realizacji inwestycji obejmującej zakup i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 2/2021. Uchwała Rady Nadzorczej obejmuje zgodę na zakup linii produkcyjnej do ekstruzji folii oraz na zawarcie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Przystąpienie do realizacji projektu inwestycyjnego ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.2/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w drodze uchwały decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji obejmującej zakup i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii. Decyzja Zarządu poprzedzona została analizą biznesową i finansową inwestycji, w tym rozpoznaniem kosztów realizacji inwestycji. Całkowity szacowany koszt inwestycji wyniesie 19.315.000,00 zł (dziewiętnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych). Realizacja

Czytaj więcej »

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.1/2021)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 8 kwietnia 2021 roku Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku – 26 maja 2021 roku Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 16 września 2021 roku

Czytaj więcej »

RAPORTY BIEŻĄCE W 2020

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.36/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 24 listopada 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Grzegorza Tajaka o transakcji nabycia akcji Emitenta. ERG_SA_Powiadomienie_20-11-2020

Czytaj więcej »

ERG S.A. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.11.2020 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.35/2020)

Zarząd Spółki ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie [dalej „Emitent” lub „Spółka”] działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które miało odbyć się 10 listopada 2020 roku o godzinie 10:00 [dalej „Zgromadzenie”]. Powodem odwołania powyższego Zgromadzenia jest fakt, że ilość akcji, których blokady dokonano

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.34/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 października 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Pana Dariusza Purgała o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. powiadomienie_14-10-2020_D_Purgal

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.33/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że wczoraj, tj. w dniu 18 października 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Marii Purgał o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. powiadomienie_14-10-2020_M_Purgal  

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.32/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że wczoraj, tj. dniu 18 października 2020 r. otrzymał powiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Anny Koczur-Purgał o transakcjach sprzedaży i nabycia akcji Emitenta. Powiadomienia o wspomnianych transakcjach znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. powiadomienie_15_-_16-10-2020_A_Koczur-Purgal powiadomienie_14-10-2020_A_Koczur-Purgal  

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.31/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 16 października 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Grzegorza Tajaka o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. Powiadomienie_14-10-2020  

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2020 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.30/2020)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.29/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 14 października 2020 r. transakcji nabycia przez ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 25.623 sztuk akcji własnych w ramach publicznej oferty nabycia akcji, Emitent przekroczył próg 15% głosów w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Emitent posiadał 106.174 sztuk akcji, dających

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rozliczenie skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.28/2020)

ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 10.09.2020 r. oraz raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 30.09.2020 r. – Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonano rozliczenia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty uruchomionej na podstawie: uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.03.2020 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną Folpak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej poprzez jej przejęcie ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.27/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 13 października 2020 r. decyzji o połączeniu ze spółką zależną pod firmą Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _KRS 279067_ poprzez przeniesienie całego majątku tej spółki na Emitenta. Ze względu na fakt, iż Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym w/w spółki przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Szczegółowe

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja w sprawie stopy redukcji zgłoszonych ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.26/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 10.09.2020 r. dotyczącego uruchomienia przez Spółkę skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia oraz raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 30.09.2020 r. dotyczącego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji – podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z informacją przekazaną w dniu dzisiejszym tj. 12.10.2020 r. przez Dom Maklerski Banku Ochrony

Czytaj więcej »

ERG Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.1/2020 EBI)

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ERG Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana harmonogramu skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i treści dokumentu„Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A.” ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.25/2020)

Zarząd Spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do dnia 7 października 2020 roku włącznie [dotyczy Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG SA ogłoszonej w komunikacie bieżącym nr 24/2020 w dniu 24 września 2020 r roku]. Zaktualizowany harmonogram nabywania akcji na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.24/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości treść dokumentu „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A.” w nawiązaniu do uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 10.09.2020 r. w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia oraz określenia szczegółowych warunków skupu [raport bieżący nr 23/2020 z dnia 10.09.2020 r.]. Tekst Zaproszenia dostępny będzie także

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą uchwał w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i określenia szczegółowych warunków skupu ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.23/2020)

ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 10 września 2020 r. przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia oraz określenia szczegółowych warunków skupu. Zgodnie z treścią powyższych uchwał: – Spółka skupi w drodze publicznej oferty nabycia nie więcej niż 25.623 akcji, co stanowi 2,9249% ogólnej liczby akcji Spółki,

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 13 sierpnia 2020 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.21/2020)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 13 sierpnia 2020 r. Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.20/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Grzegorza Tajaka o transakcji nabycia akcji Emitenta. ERG_SA_Zawiadominie_Grzegorz_Tajak_04_08_2020

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.19/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Grzegorza Tajaka o transakcji nabycia akcji Emitenta. ERG_SA_Zawiadominie_Grzegorz_Tajak_30_07_2020

Czytaj więcej »

ERG S.A. Żądanie zgłoszone przez Akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 13 sierpnia 2020 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.18/2020)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej: Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 08.07.2020 r. zgłoszone zostało przez Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 sierpnia 2020 r., godz. 9:00 [raport bieżący nr 17/2020 z dnia 07.07.2020 r.] punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały numer

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 sierpnia 2020 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.17/2020)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 sierpnia 2020 r. godz. 9:00, porządek obrad, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. ERG SA – Ogłoszenie zwołania ZWZ 13-08-2020 ERG SA – Projekty uchwał

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2019 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.16/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2020 r. uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 675.528,09 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki. Jednocześnie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Otrzymanie przez Emitenta subwencji finansowej z PFR ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.15/2020)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [„Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w wysokości 3.397.118,00 PLN z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 roku programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Regulamin programu przewiduje możliwość umorzenia od 25% do 75% kwoty subwencji, w zależności od spełnienia

Czytaj więcej »

ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.14/2020)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmian Statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 7 z dnia 20 marca 2020 r. Przedmiotowe zmiany Statutu obejmowały postanowienia art. 6 Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.13/2020)

Zarząd Spółki ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. Nowy termin publikacji w/w raportu – 28 maja 2020 r. Pierwotny termin publikacji w/w raportu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2020 – 20 maja 2020 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów

Czytaj więcej »

ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.12/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o przyznaniu Emitentowi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania projektu pn.: „Opracowanie oraz weryfikacja w rzeczywistych warunkach produkcyjnych innowacyjnej technologii pozwalającej na wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnych oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów opakowaniowych” w kwocie do 1.831.374,00 zł [słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.10/2020)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020 r. Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

Czytaj więcej »

ERG S.A. Odstąpienie od realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji poliolefinowej folii moletowanej o właściwościach antyadhezyjnych, powstałej w wyniku własnych prac B+R” objętego dofinansowaniem w ramach RPO WSL 2014-2020, Działan ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.9/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] w nawiązaniu do informacji o uzyskanym dofinansowaniu w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, opublikowanej raportem nr 26/2019 w dniu 16 października 2019 r., informuje, iż ze względu na brak złożenia ofert przez potencjalnych producentów przedmiotu inwestycji, odstąpiono od realizacji projektu.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 marca 2020 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.8/2020)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 lutego 2020 r. zgłoszone zostało przez Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie umieszczenia w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 marca 2020 r., godz. 8.30 _raport bieżący nr 3/2020 z dnia 21 lutego 2020 r._ obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany

Czytaj więcej »

ERG S.A. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.7/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej Emitent”] informuje, że otrzymał od Pani Anny Koczur – Purgał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego przez nią udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 5%, co nastąpiło wskutek nabycia w dniu 24 lutego 2020 r. na sesji giełdowej 58.336 sztuk akcji spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.6/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 26 lutego 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pani Anny Koczur – Purgał o transakcji nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. ERG_SA_Powiadomienie_A_Koczur-Purgal_2020-02-24

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.5/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej Emitent”] informuje, że otrzymał od spółki Metalskład Spółka z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przez tą spółkę udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej progu 5%, co nastąpiło wskutek zbycia w dniu 24 lutego 2020 r. na sesji giełdowej 58.336 sztuk akcji spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej spółka

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.4/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 26 lutego 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, spółki Metalskład Sp. z o.o. o transakcji zbycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. ERG_SA_Powiadomienie_Metalsklad_2020-02-24

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2020 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.3/2020)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.2/2020)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: 1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 26 marca 2020 roku 2. Rozszerzony skonsolidowany

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.1/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej: „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 08.01.2020 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Marcina Agackiego – Prokurenta Spółki o transakcjach sprzedaży akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. ERG_SA_Powiadomienie_Marcin_Agacki_08-01-2020

Czytaj więcej »

RAPORTY BIEŻĄCE W 2019

ERG S.A. Otrzymanie wyroku z NSA ws. ujęcia w kosztach podatkowych straty na sprzedaży przedawnionych wierzytelności ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 28/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o powzięciu informacji dotyczącej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego [dalej „NSA”] w sprawie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu straty z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności. W myśl niniejszego wyroku NSA, Spółka nie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu straty z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności. Wyrok NSA jest następstwem skargi kasacyjnej złożonej przez Szefa Administracji

Czytaj więcej »

ERG S.A. Korekta faktur obejmujących cenę energii elektrycznej ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 27/2019)

Zarząd ERG S.A z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez dostawcę energii elektrycznej – spółkę PGE Obrót S.A., korekty faktur obejmujących cenę za energię elektryczną dostarczoną Spółce w okresie od 01.01.2019 -30.06.2019 r. Dokonanie korekt nastąpiło związku z realizacją przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018

Czytaj więcej »

Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 26/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o przyznaniu Emitentowi dofinansowania projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji poliolefinowej folii moletowanej o właściwościach antyadhezyjnych, powstałej w wyniku własnych prac B+R” w kwocie 627.550,00 zł [słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych]. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach RPO WSL 2014-2020

Czytaj więcej »

ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 25/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmian Statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 3 z dnia 24 lipca 2019 r. Przedmiotowe zmiany Statutu obejmowały uchylenie postanowienia art. 8A Statutu oraz zmianę brzmienia art.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 24/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej: „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku w godzinach późnowieczornych otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Marii Purgał o transakcjach nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. ERG_SA_Powiadomienie_Maria_Purgal_2019-07-31_i_2019-08-01

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 22/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. na podstawie uchwały nr 2 NWZ z dnia 24 lipca 2019 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Koczur – Purgał, Panią Martę Migas, Panią Marię Czyżewicz – Tajak, Panią Beatę Kubiak-Kossakowską oraz Panią Marię Purgał. Wszyscy nowi Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie prowadzą

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 lipca 2019 oraz informacja o wniesionych sprzeciwach do uchwały objętej porządkiem obrad (nr. 21/2019)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 lipca 2019 r. Do uchwał nr 1 i 2, dotyczących kolejno wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, objętych odpowiednio numerami 2 i 5 porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Do uchwały nr 3, dotyczącej zmian Statutu Spółki, objętej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2019 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 20/2019)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu 24

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 18/2019)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r. Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

Czytaj więcej »

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 17/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej: „Spółka”] informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2019 r. propozycja Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty za rok 2018, o którym Spółka informowała raportym bieżącym nr 16/2019, została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą ERG S.A. Pozytywna opinia dotyczy rekomendacji Zarządu dla Walnego Zgromadzenia o pokryciu straty osiągniętej przez ERG S.A.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018 (nr. 16/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2019 r. uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu stratę osiągniętą przez Spółkę w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 674.255,41 zł _sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy_ pokryć w całości

Czytaj więcej »

Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 15/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Grzegorza Tajaka o transakcjach nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Zawiadominie_o_nabyciu_akcji_ERG

Czytaj więcej »

Powołanie prokurenta ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 14/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na mocy uchwały Zarządu podjętej w dniu dzisiejszym udzielono prokury łącznej Panu Marcinowi Agackiemu. Pan Marcin Agacki oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ERG S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub w konkurencyjnej spółce osobowej, bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 13/2019)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Prezesa Zarządu ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 12/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu dzisiejszym powołano Pana Grzegorza Tajak na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 1 czerwca 2019 r. Informacje dotyczące Prezesa Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu. Podstawa prawna: §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rezygnacja Członka Zarządu ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 11/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Marcin Agacki Członek Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na koniec dnia 31 maja 2019 r. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Odwołanie Prokury ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 10/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na mocy uchwały Zarządu podjętej w dniu dzisiejszym odwołano prokurę udzieloną Panu Grzegorzowi Tajakowi ze skutkiem na koniec dnia 31 maja 2019 r. W treści uchwały nie zostały wskazane przyczyny odwołania. Podstawa prawna: §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Czytaj więcej »

ERG Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (EBI nr. 1/2019)

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ERG Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok (nr. 9/2019)

Zarząd Spółki ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 r. Nowy termin publikacji w/w raportów – 30 kwietnia 2019 r. Poprzedni termin publikacji w/w raportów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2019 – 26 kwietnia 2019 r. Pierwotny termin publikacji w/w raportów, o których Emitent informował w raporcie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok (nr. 8/2019)

Zarząd Spółki ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje o zmianie terminu publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 r. Nowy termin publikacji w/w raportów – 26 kwietnia 2019 r. Pierwotny termin publikacji w/w raportów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019 – 24 kwietnia 2019 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o wynikach inwentaryzacji stanów magazynowych ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 7/2019)

Zarząd ERG S.A. [Emitent] informuje, iż w wyniku inwentaryzacji weryfikujących stany magazynowe roku 2018, po ich rozliczeniu i weryfikacji stwierdzono niedobory na magazynach w łącznej wysokości 894 tys. zł, które zostaną ujęte w wyniku finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Ze względu na wysokość niedoborów oraz ich wpływ na wynik finansowy Emitenta, Zarząd Emitenta postanowił o dokonaniu publikacji w/w

Czytaj więcej »

ERG S.A. Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2019 w sprawie zidentyfikowania czynników mających wpływ na wyniki Emitenta ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 6/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2019 w sprawie zidentyfikowania czynników mających wpływ na wyniki Emitenta informuje, iż konieczność pomniejszenia wyników finansowych za 2018 r. o łączną kwotę 1.045.572,96 zł wynika ze skorygowania sposobu rozliczenia kosztów produkcji testowej prowadzonej na nowej linii produkcyjnej, której dostawa, montaż i rozruch miały miejsce w 2018 r. Koszty te niezasadnie zostały pierwotnie zaliczone

Czytaj więcej »

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 5/2019)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: 1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 24 kwietnia 2019 roku 2. Rozszerzony skonsolidowany

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zidentyfikowanie czynników mających wpływ na wyniki Emitenta ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 4/2019)

ERG S.A. [dalej: „Emitent”] informuje, że w związku z przeglądem Spółki przez Zarząd Emitenta, zidentyfikowano zdarzenia dotyczące roku 2018, które mają negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta i wiążą się z koniecznością skorygowania _pomniejszenia_ wyników finansowych za 2018 r. o łączną kwotę 1.045.572,96 zł. Korekta ujęta zostanie w wyniku finansowym za 2018 r., który zostanie opublikowany raportem okresowym rocznym.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 3/2019)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018, Zarząd ERG S.A. [„Spółka”] informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 roku. Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest odstąpienie od zamiaru podjęcia uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Członka Zarządu ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 2/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 2 stycznia 2019 r. przez Radę Nadzorczą uchwały o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Marcina Agackiego. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego zamieszczony został w załączniku do niniejszego raportu. Pan Marcin Agacki oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ERG S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Członka Zarządu ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 1/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 2 stycznia 2019 r. przez Radę Nadzorczą uchwały o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Tomasza Gwizdę. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego zamieszczony został w załączniku do niniejszego raportu. Pan Tomasz Gwizda oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ERG S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej

Czytaj więcej »

RAPORTY BIEŻĄCE W 2018

ERG S.A. Rezygnacja Prokurenta ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 23/2018)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Maciej Błasiak złożył rezygnację z pełnionej funkcji prokurenta Spółki ze skutkiem na dzień 21 grudnia 2018 r., godz. 24.00. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 22/2018)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Robert Groborz, Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 r., godz. 24:00. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 stycznia 2019 (nr. 21/2018)ERG SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zakończenie przeglądu opcji strategicznych ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 20/2018)

W nawiązaniu do komunikatu nr 03/2018 oraz komunikatu nr 04/2018, oba z 17 maja br., Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w przedmiocie zakończenia przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała w w/w komunikatach. W wyniku dokonanego przeglądu Zarząd nie dokonał wyboru żadnej z opcji spośród rozważanych w trakcie przeglądu.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Korekta informacji o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 19/2018)

W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym, tj. 06.08.2018 r. skorygowanych powiadomień o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, o których Zarząd ERG S.A. informował komunikatami nr 17/2018 oraz 18/2018, opublikowanymi odpowiednio w dniach 27.07.2018 oraz 02.08.2018 r. Zarząd ERG S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR przekazuje do wiadomości publicznej otrzymane skorygowane powiadomienia.   ERG_SA_Korekta_powiadomien_Dariusz_Purgal__transakcje_2018-07-24_i_25_oraz_30_i_31

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 18/2018)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Pana Dariusza Purgała o transakcjach nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.   ERG_SA_Powiadomienie_Dariusz_Purgal_2018-07-30_i_31

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 17/2018)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 27 lipca 2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Pana Dariusza Purgała o transakcjach nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.   ERG_SA_Powiadomienie_Dariusz_Purgal_2018-07-24_i_25

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 16/2018)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Grzegorza Tajaka o transakcji nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.   ERG_SA_Powiadomienie_Grzegorz_Tajak_2018-07-20

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 14/2018)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2018 r. zawiadomienia, Pan Dariusz Purgał, Sekretarz Rady Nadzorczej ERG S.A., złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2018 r. godz. 16:00. Rezygnacja podyktowana jest sprawami osobistymi. Podstawa prawna: par. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Zarządu kolejnej kadencji ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 13/2018)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza ERG S.A. działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu spółek handlowych podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu kolejnej kadencji w składzie: Robert Groborz – Prezes Zarządu Informacje dotyczące Prezesa Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu. Podstawa prawna: par. 5 pkt

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Członka Rady Nadzorczej ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 12/2018)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. na podstawie uchwały nr 17 ZWZ z dnia 27 czerwca 2018 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Marię Purgał. Informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu. Podstawa prawna: par. 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Odstąpienie od rozpatrzenia niektórych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2018 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 11/2018)

Zarząd ERG S.A. informuje, że wobec niezgłoszenia przez Akcjonariuszy Spółki żadnych propozycji dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od częściowego podejmowania uchwał objętych punktem 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r., tj. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej _w części dotyczącej odwołania_. Ponadto Zarząd

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 10/2018)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r. Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2017 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 9/2018)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca 2018 r. uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 2.023.914,09 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki. Jednocześnie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Uzupełnienie komunikatu nr 7/2018 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. na dzień 27 czerwca 2018 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 8/2018)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej „Spółka”], w uzupełnieniu ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowanego raportem bieżącym nr 7/2018 z dnia 30 maja 2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości dokument „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERG S.A. w 2017 r.”.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2018 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 7/2018)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu 27

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 6/2018)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, spółki Metalskład Sp. z o.o. o transakcji nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu powiad._o_trans

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 5/2018)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 18 maja 2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Grzegorza Tajaka, o transakcji nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. zawiadomienie_o_nabyciu_akcji_ERG_-_17.05.2018

Czytaj więcej »

ERG S.A. Uzupełnienie komunikatu nr 3/2018 dotyczącego przeglądu opcji strategicznych ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 4/2018)

W nawiązaniu do komunikatu nr 3/2018 opublikowanego w dniu 17 maja 2018 r. oraz w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi jego interpretacji w zakresie rozważanych opcji strategicznych, Zarząd ERG S.A. informuje, iż na obecnym etapie rozważane są różne opcje strategiczne, w tym poszukiwanie inwestora strategicznego _branżowego lub finansowego_ jak i utrzymanie istniejącej rozproszonej struktury właścicielskiej, wskazanie ewentualnych celów akwizycyjnych, a także zawarcie aliansu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Przegląd opcji strategicznych ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 3/2018)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] mając na uwadze planowany dalszy rozwój Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 17 maja 2018 r. podjął decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych. Na obecnym etapie brane będą pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym nabycie od Spółki pakietu akcji własnych Spółki lub zakup pakietu akcji Spółki od akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki

Czytaj więcej »

ERG Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 1/2018 EBI)

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ERG Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 02/2018)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, spółki Metalskład Sp. z o.o. o transakcjach nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. ERG_SA_Powiadomienie_Metalsklad_Sp_z_o_o_2018-02-08

Czytaj więcej »

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr 01/2018)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz.U. 2014 r., poz. 133_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku: 1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 27

Czytaj więcej »

RAPORTY BIEŻĄCE W 2017

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 45/2017 – ERG S.A. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. (nr 46/2017)

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 45/2017 opublikowanego w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia posiadanego dotychczas przez Pana Pawła Knopika udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. powyżej 5%, w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym przez Spółkę od akcjonariusza korekty zawiadomienia, Zarząd ERG S.A. informuje, że nie występują podmioty zależne od w/w akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki oraz nie występują

Czytaj więcej »

ERG S.A. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. (nr 45/2017)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Pawła Knopika zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 5%, co nastąpiło wskutek nabycia w dniu 30 listopada 2017 r. na sesji giełdowej 1.750 sztuk akcji spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przed dokonaniem transakcji opisanej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Decyzja Zarządu w sprawie wyboru źródła dofinansowania inwestycji (nr 44/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z 4 września 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 2 listopada 2017 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję, że inwestycja polegająca na zakupie nowoczesnej linii produkcyjnej do produkcji odchudzonej folii, zrealizowana zostanie przez Emitenta z wykorzystaniem dofinansowania uzyskanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, o którym Emitent

Czytaj więcej »

ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 \”Innowacje w MŚP\”

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o przyznaniu Emitentowi dofinansowania projektu pn.: „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej do wytwarzania folii o grubości 0,006 mm, wraz z możliwością jej zadruku w jednym procesie produkcyjnym, co zwiększy poziom konkurencyjności Wnioskodawcy, gdyż pozwoli wprowadzić na rynek innowacyjne produkty wysokiej jakości o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych” w kwocie 1.473.205,83 zł [słownie: jeden

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A. (nr 41/2017)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. na podstawie uchwały nr 4 i uchwały nr 5 NWZ z dnia 10 października 2017 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Martę Migas oraz Panią Beatę Kubiak-Kossakowską. Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt

Czytaj więcej »

ERG S.A. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A. (nr 40/2017)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. na podstawie uchwały nr 2 i uchwały nr 3 NWZ z dnia 10 października 2017 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Wesołowską oraz Pana Marka Migasa. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. (nr 39/2017)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 10 października 2017 r. Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 października 2017 r. (nr 38/2017)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanIE W RAMACH DZIAŁANIA POIR 2014-2020 PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (nr 37/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo potwierdzające pozytywną ocenę merytoryczną wniosku Emitenta o dofinansowanie projektu pt. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających produkcje odchudzonej folii PE i podjęciu decyzji o przyznaniu Emitentowi promesy premii technologicznej w kwocie 1.473.206,00 zł _jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć złotych_. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu publikacji Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2017 r. (nr 36/2017)

Zarząd Spółki ERG S.A. [dalej: „Emitent”] informuje o zmianie terminu publikacji Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2017 r. Nowy termin publikacji ww. raportu – 26 września 2017 roku. Poprzedni termin, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017 – 23 sierpnia 2017 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Czytaj więcej »

ERG S.A. ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY (RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: „Emitent”] informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ze spółką pod nazwą MAM2 S.r.l. z siedzibą w Olgiate Olona, Włochy, umowy, której przedmiotem jest dostawa na rzecz Emitenta linii do produkcji folii wraz z zestawem akcesoriów za łączną cenę w wysokości 873.900 EUR _słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset euro_. Dostawa i uruchomienie w/w linii do produkcji folii wpłynie w sposób znaczący

Czytaj więcej »

ERG S.A. WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK 2017 (RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą ERG S.A. uchwały w sprawie wyboru spółki Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Matejki 4, Katowice, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3975, do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 30 czerwca

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 33/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pani Anny Koczur-Purgał o transakcji nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. ERG_SA_Powiadomienie_Anna_Koczur-Purgal_2017-07-11 

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 32/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 12 lipca 2017 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Macieja Błasiaka o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. ERG_SA_Powiadomienie_Maciej_Blasiak_2017-07-11 

Czytaj więcej »

Zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu Spółki (Raport bieżący nr 23/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, o otrzymaniu zawiadomienia od Rady Nadzorczej Spółki o podjętej w dniu 3 lipca 2014 uchwale w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Treść jednolitego tekstu Statutu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą dostępna jest w załączniku oraz na stronie emitenta pod adresem www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,lad_korporacyjny Podstawa prawna: Par. 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 24/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Prokurenta ERG S.A., Pana Macieja Błasiaka o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 25/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Członka Rady Nadzorczej ERG S.A., Pani Izabeli Wesołowskiej o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja

Czytaj więcej »

ERG S.A. Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. (Raport bieżący nr 26/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 21 kwietnia 2017 r. transakcji nabycia przez ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 37.000 sztuk akcji własnych w ramach publicznej oferty nabycia akcji, Spółka przekroczyła próg 10% głosów w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Spółka posiadała 69.174 sztuk akcji, dających

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 27/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Prokurenta ERG S.A., Pana Grzegorza Tajaka o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 28/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Członka Rady Nadzorczej ERG S.A., Pana Dariusza Purgała o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 29/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Członka Rady Nadzorczej ERG S.A., Pani Anny Koczur-Purgał o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 30/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, spółki Metalskład Sp. z o.o. o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zejście poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. (Raport bieżący nr 31/2017)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. otrzymał od Pana Dariusza Purgała zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej progu 20%, co nastąpiło wskutek rozliczenia w dniu 21 kwietnia 2017 r. transakcji sprzedaży 12.240 sztuk akcji na rzecz spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przeprowadzonej w ramach

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rozliczenie skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia (Raport bieżący nr 23/2017)

ERG S.A. _dalej „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonano rozliczenia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty uruchomionej na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwały Zarządu z dnia 30 marca 2017 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2017 z dnia 30 marca 2017 r. W wyniku skupu Spółka dokonała

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja w sprawie stopy redukcji zgłoszonych ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia (Raport bieżący nr 22/2017)

Zarząd ERG S.A. _dalej „Spółka”_ – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 30 marca 2017 r. dotyczącego uruchomienia przez Spółkę skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia – podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z informacją przekazaną w dniu dzisiejszym tj. 20 kwietnia 2017 r. przez Dom Maklerski mBank S.A. w ramach subskrypcji na skup akcji własnych w drodze publicznej oferty

Czytaj więcej »

ERG S.A. Dematerializacja i dopuszczenie do obrotu akcji serii E (Raport bieżący nr 20/2017)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [Spółka] informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. na mocy uchwały nr 359/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stwierdzono dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 9.918 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E. Ponadto na mocy w/w uchwały ustalono datę pierwszego notowania w/w akcji w obrocie na rynku podstawowym na dzień 13

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu zamknięcia subskrypcji i rozliczenia skupu akcji własnych (Raport bieżący nr 21/2017)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 30 marca 2017 r. dotyczącego uruchomienia przez Spółkę skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i określenia szczegółowych warunków skupu, Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 12 kwietnia 2017 r. uchwały, na mocy której dokonano zmiany terminu zamknięcia subskrypcji na skup akcji własnych z dnia 14 kwietnia 2017 r. na dzień

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 19/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Prokurenta ERG S.A., Pana Grzegorza Tajaka o transakcji nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. (Raport bieżący nr 14/2017)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 30 marca 2017 r. Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

Czytaj więcej »

ERG S.A. Odstąpienie od rozpatrzenia niektórych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 marca 2017 r. (Raport bieżący nr 15/2017)

Zarząd ERG S.A. informuje, że wobec niezgłoszenia przez akcjonariuszy Spółki żadnych propozycji dotyczących ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podejmowania uchwał objętych punktem 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2017 r., tj. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: par. 38 ust. 1

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie dywidendy za rok 2016 (Raport bieżący nr 16/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. W myśl tej uchwały zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 4.247.744,87 zł przeznacza się w kwocie 1.008.555 zł na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 3.239.189,87

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą uchwał w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i określenia szczegółowych warunków skupu (Raport bieżący nr 17/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2017 r. przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia oraz określenia szczegółowych warunków skupu. Zgodnie z treścią powyższych uchwał: – Spółka skupi w drodze publicznej oferty nabycia nie więcej niż 37.000 akcji, co stanowi 4,2237% ogólnej liczby akcji

Czytaj więcej »

ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 marca 2017 r. (Raport bieżący nr 18/2017)

Zarząd ERG S.A. w formie załącznika do niniejszego komunikatu, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., które odbyło się w dniu 30 marca 2017 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Lista_pow._5%_glosow_na_ZWZ 

Czytaj więcej »

ERG S.A. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 marca 2017 r. (Raport bieżący nr 10/2017)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2017 r. zgłoszone zostały przez Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych pod pkt 14 i 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2017 r. na godz. 10:00, ogłoszonego raportem bieżącym nr 8/2017 z 9 marca 2017

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie dywidendy za rok 2016 (Raport bieżący nr 11/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2017 r. uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 4.247.744,87 zł przeznaczyć w kwocie 1.008.555 zł na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie nabycia akcji własnych (Raport bieżący nr 12/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2017 r. uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży. Na mocy w/w uchwały Zarząd postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie upoważnienia do dokonania skupu akcji własnych w ilości do 105.000 [słownie: sto pięć tysięcy] sztuk, co stanowić będzie 11,99% kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki (Raport bieżący nr 13/2017)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w drodze uchwały tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany w wysokości kapitału zakładowego zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS w dniu 5 września 2016 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 9/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 27 marca 2017 roku otrzymał powiadomienie od Prokurenta ERG S.A., Pana Grzegorza Tajaka o transakcjach nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 r. (Raport bieżący nr 8/2017)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym wniosku akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2017 r. na godz. 10:00 punktu dotyczącego podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym publikuje nowy porządek obrad Zwyczajnego

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 r. (Raport bieżący nr 6/2017)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2017 r. (Raport bieżący nr 7/2017)

Zarząd ERG S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2017 roku. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, zostaną również udostępnione na stronie internetowej Spółki: https://www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,walne_zgromadzenie Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Czytaj więcej »

ERG S.A. Szacunek wybranych danych finansowych za rok 2016 (Raport bieżący nr 5/2017)

Zarząd ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej w załączniku do niniejszego raportu podaje do wiadomości wstępne wyniki za 2016 rok na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Zarząd ERG S.A. informuje, iż publikowane dane mają charakter szacunkowy i do czasu publikacji pełnego rocznego raportu za 2016 rok mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta. Pełny raport roczny zostanie opublikowany w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminów publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2016 rok oraz Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2017 roku (Raport bieżący nr 4/2017)

Zarząd Spółki ERG S.A. [dalej: „Emitent”] informuje o zmianie terminów publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2016 rok oraz Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2017 r. Nowe terminy publikacji ww. raportów przedstawiają się następująco: – Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok – 14 marca 2017 roku – Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2017

Czytaj więcej »

ERG SA (1/2017) ERG Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (Raport bieżący nr 1/2017 – EBI)

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ERG Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku (Raport bieżący nr 3/2017)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz.U. 2014 r., poz. 133_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku: 1.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 23 lutego

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 2/2017)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 11 stycznia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Prokurenta ERG S.A., Pana Grzegorza Tajaka o transakcji nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2016 roku (Raport bieżący nr 1/2017)

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2. Ustawy o ofercie, Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podaje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w 2016 roku. Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 oraz na stronie internetowej: www.erg.com.pl [zakładka: inwestor, raporty]. Podstawa prawna Art. 56

Czytaj więcej »

RAPORTY BIEŻĄCE W 2016

ERG S.A. ZATWIERDZENIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA OKRES 12.2016 DO 09.2017 (RAPORT BIEŻĄCY NR 54/2016)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje o podjęciu przez Zarząd ERG S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r. uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na okres 12.2016-09.2017. Jest to kolejny plan inwestycyjny w stosunku do tego, o którym Emitent informował w komunikacie bieżącym nr 47/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. Przedmiotem inwestycji będzie zakup linii do produkcji folii. Szacowany koszt inwestycji wyniesie 4.134.800

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie istotnych umów (Raport bieżący nr 53/2016)

Zarząd ERG S.A. _dalej „Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ze spółką pod nazwą MAM2 S.r.l. z siedzibą w Olgiate Olona, Włochy, umów, których przedmiotem jest dostawa na rzecz Emitenta linii do produkcji folii wraz z zestawem akcesoriów za łączną cenę w wysokości 1.186.217 EUR _słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemnaście euro_. Dostawa i uruchomienie w/w linii do produkcji folii

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r. (Raport bieżący nr 52/2016)

Zarząd Spółki ERG S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. Raport zostanie przekazany w dniu 25 października 2016 roku. Poprzedni termin, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2016 to 8 listopada 2016 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport bieżący nr 51/2016)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 13 września 2016 roku otrzymał powiadomienia od Prokurenta ERG S.A., Pana Grzegorza Tajaka o transakcjach nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomień umieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu. ERG_SA_Powiadomienie_Grzegorz_Tajak_2016-09-09 ERG_SA_Powiadomienie_Grzegorz_Tajak_2016-09-12

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta (Raport bieżący nr 50/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 6 września 2016 r. powziął informację o dokonaniu przez Sądy Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy na mocy postanowienia z dnia 5 września 2016 r. _sygn. akt KA.VIII.Ns-Rej.KRS 27005/16/535_ rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ERG S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego do wartości 17.520.360,00 zł _słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt

Czytaj więcej »

ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP (Raport bieżący nr 49/2016)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego listy projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla Działania: 3.2. Innowacje w MŚP, na której uwzględniony został projekt Emitenta pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnej technologii przez firmę ERG S.A. w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów”.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zatwierdzenie planu inwestycyjnego na okres 08.2016 do 03.2017 (Raport bieżący nr 47/2016)

Zarząd ERG S.A. _dalej „Emitent”_ informuje o podjęciu przez Zarząd ERG S.A. w dniu 8 sierpnia 2016 r. uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na okres 08.2016-03.2017. Przedmiotem inwestycji będzie zakup linii do produkcji folii. Szacowany koszt inwestycji wyniesie 5.730.000 zł _słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych_ i finansowany będzie przy udziale leasingu. Szacowany czas rozpoczęcia

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. (Raport bieżący nr 46/2016)

Zarząd Spółki ERG S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku. Raport zostanie przekazany w dniu 11 sierpnia 2016 roku. Poprzedni termin, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2016 to 24 sierpnia 2016 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

Czytaj więcej »

ERG S.A. Korekta raportu bieżącego nr 44/2016 (Raport bieżący nr 45/2016)

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 44/2016 opublikowanego w dniu 15 lipca 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Nadzorczą ERG S.A. uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych ERG S.A. i Grupy Kapitałowej ERG S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zarząd ERG S.A.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej (Raport bieżący nr 43/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2016 roku pozyskał informację, iż w ramach współpracy handlowej z firmą Gulf Polymers Distribution Company FZCO _Dubaj_, realizowanej w oparciu o bieżące zamówienia, wartość obrotów w okresie od 01.01.2016 do 14.07.2016 wyniosła 3.692.429,58 zł. Przedmiotem współpracy są dostawy surowca do produkcji wyrobów foliowych. Transakcje o największej wartości w tym okresie wynosiły 136.750,76 zł netto, transakcje

Czytaj więcej »

ERG S.A. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (Raport bieżący nr 44/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą ERG S.A. uchwały w sprawie wyboru spółki Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa _ul. Matejki 4, Katowice_ wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3975, do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz za okres

Czytaj więcej »

ERG S.A. Korekta informacji bieżącej nr 42/2016 z dnia 14.07.2016 dotyczącej transakcji na wartość umowy znaczącej (Raport bieżący nr 42/2016)

Zarząd ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej niniejszym informuje, iż komunikat z dnia 14 lipca 2016 r. został błędnie opublikowany jako informacja bieżąca z podaniem jako podstawy art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Informacja w przedmiocie zawarcia transakcji na wartość umowy znaczącej powinna być opublikowana jako informacja poufna na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej »

ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej (Raport bieżący nr 42/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2016 roku pozyskał informację, iż w ramach współpracy handlowej z firmą Gulf Polymers Distribution Company FZCO _Dubaj_, realizowanej w oparciu o bieżące zamówienia, wartość obrotów w okresie od 01.01.2016 do 14.07.2016 wyniosła 3.692.429,58 zł. Przedmiotem współpracy są dostawy surowca do produkcji wyrobów foliowych. Transakcje o największej wartości w tym okresie wynosiły 136.750,76 zł netto, transakcje

Czytaj więcej »

ERG S.A. Ustanowienie prokurenta (Raport bieżący nr 41/2016)

Zarząd spółki ERG S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 r. powziął uchwałę w sprawie powołania prokurenta w osobie Pana Grzegorza Tajaka od dnia 4 lipca 2016 roku. Panu Grzegorzowi Tajakowi udzielono prokury samoistnej. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Wykształcenie: 10.1999 – 06.2003 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, odbycie ustawowej aplikacji radcowskiej, uzyskany tytuł:

Czytaj więcej »

ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej (Raport bieżący nr 40/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2016 roku pozyskał informację, iż w ramach współpracy handlowej z firmą Metalskład Sp. z o.o. _Sosnowiec_, realizowanej w oparciu o bieżące zamówienia, wartość obrotów w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 wyniosła 3.745.775,00 zł. Przedmiotem współpracy są dostawy surowca do produkcji wyrobów foliowych. Transakcja o największej wartości w tym okresie wynosiła 130.900,00 zł netto, transakcja o takiej wartości

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rezygnacja Członka Zarządu (Raport bieżący nr 39/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym, tj 30.06.2016 r. zawiadomienia, Pan Grzegorz Tajak, Członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 30.06.2016 r. i godz. 15:00. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 oraz §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r. (Raport bieżący nr 36/2016)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r. Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami numer 16,17 i 18 w ramach punktów 13 i 14 porządku obrad. Do protokołu z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2015 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r. (Raport bieżący nr 37/2016)

Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., w oparciu o wniosek Zarządu ERG S.A. oraz pozytywną ocenę Rady Nadzorczej ERG S.A. tego wniosku, podjęło w dniu 27 czerwca 2016 r. uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy Akcjonariuszom za rok 2015. W myśl uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. z dnia 27 czerwca 2016 r.: – ustala się

Czytaj więcej »

ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27.06.2016 r. (Raport bieżący nr 38/2016)

Zarząd ERG S.A. w formie załącznika do niniejszego komunikatu, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2016 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Wykaz_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5%_glosow_na_ZWZ_w_dniu_27-06-2016 

Czytaj więcej »

ERG S.A. Przyjęcie polityki dywidendy na lata 2016-2018 przez Radę Nadzorczą (Raport bieżący nr 35/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 czerwca 2016 r. uchwały w sprawie przyjęcia Polityki dywidendy na lata 2016-2018, zgodnie z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Zarządu nr 2/04/2016. W myśl uchwały Zarządu nr 2/04/2016, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r., treść polityki dywidendy brzmi: „Polityka dywidendy zakłada coroczną wypłatę dywidendy

Czytaj więcej »

ERG S.A. Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 (Raport bieżący nr 34/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 czerwca 2016 r. uchwały, w ramach której Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu ERG S.A. do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. W ramach wniosku, Zarząd Spółki rekomenduje zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 1.220 tys. zł przeznaczyć w kwocie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie dywidendy za rok obrotowy 2015 (Raport bieżący nr 33/2016)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu w dniu 23 czerwca 2016 r. uchwały, w ramach której uszczegóławia się informacje dotyczące rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2015, w tym wypłaty dywidendy Akcjonariuszom. W myśl uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2015 r.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 32/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Prokurentem Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 16 czerwca 2016 roku 9.758 akcji ERG S.A., po jednostkowej cenie emisyjnej 20,00 zł za akcję. Nabycie nastąpiło

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy znaczącej (Raport bieżący nr 31/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 8 czerwca 2016 r. otrzymał podpisany egzemplarz umowy z firmą Sulbit Handels GmbH z siedzibą w Austrii. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie dostaw produktów realizowanych przez ERG S.A. Szacunkowa wartość umowy to około 12.800.000 złotych w skali dwóch lat. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. do 31

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 r. (Raport bieżący nr 30/2016)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 28/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Zarządu Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek: – w dniu 20 kwietnia 2016 roku 100 akcji ERG S.A. za łączną cenę 2.380,00 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 27/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Zarządu Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek – w dniu 12 kwietnia 2016 roku 97 akcji ERG S.A. za łączną cenę 2.066,10 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Dywidenda za 2015 r. (Raport bieżący nr 25/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu w dniu 12 kwietnia 2016 roku uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którą Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę na rzecz Akcjonariuszy dywidendy w kwocie 62 groszy na akcję. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MF ws informacji bieżących i okresowych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Polityka dywidendy na lata 2016-2018 (Raport bieżący nr 26/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu w dniu 12 kwietnia 2016 roku uchwały w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki polityki dywidendy na lata 2016-2018 o następującej treści: “Polityka dywidendy zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości nie przekraczającej 75% rocznego zysku netto Spółki”. Podstawa prawna § 38 ust.1 pkt 11 rozporządzenia MF ws informacji bieżących i okresowych

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy znaczącej (Raport bieżący nr 22/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2016 r. otrzymał podpisany egzemplarz umowy z firmą Dow Europe GmbH z siedzibą w Szwajcarii. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie dostaw surowców oraz zasad płatności. Dostawcą surowca jest firma Dow Europe GmbH, odbiorcą natomiast jest ERG S.A. Szacunkowa wartość umowy to około 8.700.000

Czytaj więcej »

ERG S.A. Korekta i uzupełnienie informacji do Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r. (Raport bieżący nr 21/2016)

Niniejszym Zarząd ERG S.A. _dalej „Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości korekty informacji zawartych w Raporcie rocznym R za 2015 r. oraz Skonsolidowanym raporcie rocznym RS za 2015 r., opublikowanych w dniu 21 marca 2016 r. Korekta w: – jednostkowym sprawozdaniu finansowym ERG za 2015 r. _punkt 8.34 wybranych danych objaśniających do sprawozdania finansowego_, sprawozdaniu zarządu z działalności ERG S.A.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 20/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Zarządu Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek: – w dniu 31 marca 2016 roku 28 akcji ERG S.A. za łączną cenę 569,80 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 17/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 marca 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Zarządu Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek – w dniu 24 marca 2016 roku 482 akcji ERG S.A. za łączną cenę 9.881,00 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o zawarciu umowy sprzedaży pakietu akcji spółki zależnej BIOERG S.A. (Raport bieżący nr 14/2016)

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013 r., nr 222, poz. 1382, z późn. zm._, w związku z raportem nr 1/2016/dias przekazanym do Komisji 13 marca 2016 r. oraz raportem nr 2/2016/DIAS przekazanym do Komisji 24 marca 2016

Czytaj więcej »

ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej (Raport bieżący nr 10/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2016 roku pozyskał informację, iż w związku z realizacją przez spółkę MAM2 S.R.L. _Włochy_ zawartych z Emitentem umów dostawy łączna wartość zawartych umów w okresie od 9 marca 2015 r. do 9 marca 2016 r. wyniosła 4.972.944,52 zł _ustalona według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia 9 marca 2016 r._.

Czytaj więcej »

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku (Raport bieżący nr 9/2016)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009r., Nr 33 poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku: 1.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 21 marca

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 5/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Prokurentem Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 19 stycznia 2016 roku 223 akcji ERG S.A. za łączną cenę 4.014,00 zł tj. po średniej cenie jednostkowej 18,00

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 6/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Zarządu Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek – w dniu 18 stycznia 2016 roku 500 akcji ERG S.A. za łączną cenę 8.975,00 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 7/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach nabycia przez osobę blisko z nia związaną w dniu 20 stycznia 2016 roku 40 akcji ERG S.A. za łączną cenę 736,00 zł

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie Umowy znaczącej (Raport bieżący nr 8/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż w dniu 20 stycznia 2016 r. otrzymał podpisany egzemplarz umowy z firmą Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie dostaw surowców oraz zasad płatności. Dostawcą surowca jest firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., odbiorcą natomiast jest ERG S.A.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 4/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 stycznia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Prokurentem Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek w dniach: – 12 stycznia 2016 roku 700 akcji ERG S.A. za łączną cenę 13.118,00 zł tj. po średniej cenie jednostkowej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 3/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 stycznia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek w dniach: – 13 stycznia 2016 roku 250 akcji ERG S.A. za łączną cenę 4.682,50 zł tj. po średniej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2015 roku (Raport bieżący nr 1/2016)

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2. Ustawy o ofercie, Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podaje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w 2015 roku. Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 oraz na stronie internetowej: www.erg.com.pl (zakładka inwestor, raporty). Raporty_biezace_i_okresowe_w_2015_r.__ERG_S.A.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 2/2016)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 stycznia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek: – w dniu 5 stycznia 2016 roku 493 akcji ERG S.A. za łączną cenę 9.677,59 zł tj. po średniej

Czytaj więcej »

RAPORTY BIEŻĄCE W 2015

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 76/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Zarządu Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 11 grudnia 2015 roku 527 akcji ERG S.A. za łączną cenę 9.972,36 zł tj. po średniej cenie jednostkowej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (Raport bieżący nr 77/2015)

Zarząd ERG S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2015 r.: Dariusz Purgał – 180 000 akcji, 180 000 głosów, co stanowi 59,35% ogólnej liczby głosów na NWZ oraz 20,78% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów; Metalskład Sp. z o.o. – 58

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 74/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Prokurentem Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 11 grudnia 2015 roku 500 akcji ERG S.A. za łączną cenę 9.730,00 zł tj. po średniej cenie jednostkowej 19,46

Czytaj więcej »

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 15 grudnia 2015 r. (Raport bieżący nr 75/2015)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 grudnia 2015 r. Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty zaplanowane w porządku obrad. Do protokołu z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwaly_NWZ_ERG_S.A._z_dnia_15_grudnia_2015

Czytaj więcej »

ERG SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2015 r. (Raport bieżący nr 73/2015)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 r. (Raport bieżący nr 72/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku. Raport zostanie przekazany w dniu 13 listopada 2015 roku. Poprzedni termin, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2015 to 6 listopada 2015 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 71/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 października 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Zarządu Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek: – w dniu 8 października 2015 roku 3.333 akcji ERG S.A. za łączną cenę 67.026,23 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytowej z Bankiem Pekao S.A. (Raport bieżący nr 70/2015)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2015 r. zawarł z Bankiem Pekao S.A. Aneks do Umowy kredytu złotowego w rachunku bankowym z dnia 26 września 2014 r. Aneks prolonguje dostępność środków w ramach kredytu w rachunku bankowym do 30 września 2016 r. Aneks oraz pierwotna Umowa kredytu posiada zapisy standardowe i jest umową typową

Czytaj więcej »

ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej (Raport bieżący nr 69/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 14 września 2015 roku pozyskał informację, iż w ramach współpracy handlowej z firmą Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. (Warszawa), realizowanej w oparciu o bieżące zamówienia, wartość obrotów w okresie od 01.01.2015 do 14.09.2015 wyniosła 3.572.988,03 zł. Przedmiotem współpracy są dostawy wyrobów foliowych. Transakcja o największej wartości w tym okresie wynosiła 252.422,50 zł netto i miała miejsce w dniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 68/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 27 sierpnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Ogłoszenie strategii spółki na lata 2015-2017 (Raport bieżący nr 67/2015)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. Zarząd Spółki przyjął Strategię Spółki na lata 2015-2017 (dalej „Strategia”). Przyjęcie omawianego dokumentu przez Spółkę nastąpiło w efekcie dokładnej analizy trendów zachodzących na rynku oraz planów rozwojowych Emitenta. Głównym celem realizowanych działań będzie zdecydowane zwiększenie rentowności Spółki, dzięki wprowadzeniu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 63/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 23 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 65/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 24 lipca 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek: – w dniu 22 lipca 2015 roku 581 akcji ERG S.A. za łączną cenę 11.068,05 zł tj. po średniej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 66/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 24 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 61/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 21 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 62/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 22 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 60/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 20 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej (Raport bieżący nr 59/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2015 roku pozyskał informację, iż w ramach współpracy handlowej z firmą Bahpol Sp. z o.o. (Kłobuck), realizowanej w oparciu o bieżące zamówienia, wartość obrotów w okresie od 01.01.2015 do 17.07.2015 wyniosła 3.370.717,56 zł. Przedmiotem współpracy są dostawy wyrobów foliowych. Transakcja o największej wartości w tym okresie wynosiła 90.675,08 zł netto i miała miejsce w dniu 12 marca

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 57/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 15 lipca 2015 roku 950 akcji ERG S.A. za łączną cenę 17.242,50 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 56/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 15 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 54/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 14 lipca 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach nabycia na własny rachunek w dniu 10 lipca 2015 roku 1.070 akcji ERG S.A. za łączną cenę 19.606,73 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 55/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 14 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 53/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 13 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 52/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka nabyła w dniu 9

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 51/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 8 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 50/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 1 lipca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 49/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 30 czerwca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 48/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 26 czerwca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 47/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 25 czerwca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 46/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 15 czerwca 2015 roku 6 akcji ERG S.A. za łączną cenę 122,16 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ (Raport bieżący nr 45/2015)

Zarząd ERG S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2015 r.: Dariusz Purgał – 183 991 akcji, 183 991 głosów, co stanowi 62,22 % ogólnej liczby głosów na ZWZ oraz 21,24% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów; METALSKŁAD Sp z o.

Czytaj więcej »

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 16 czerwca 2015 r. (Raport bieżący nr 43/2015)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty zaplanowane w porządku obrad. Do protokołu z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Uchwaly_ZWZ__ERG_SA_z_dnia_16_czerwca_2015

Czytaj więcej »

Powołanie Rady Nadzorczej ERG S.A. VIII kadencji. (Raport bieżący nr 44/2015)

Zarząd Erg S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. na podstawie uchwały nr 17 ZWZ z dnia 16 czerwca 2015 roku powołało Radę Nadzorczą VIII kadencji w następującym składzie: Anna Koczur-Purgał, Dariusz Purgał, Marek Migas, Maria Czyżewicz- Tajak, Izabela Wesołowska. Informacje dotyczące powołanych osób znajdują się w załączniku. Podstawa Prawna: § 5 ust.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 42/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej Prokurentem Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 9 czerwca 2015 roku 176 akcji ERG S.A. za łączną cenę 3.294,72 zł tj. po średniej cenie jednostkowej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 39/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 8 czerwca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 40/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 9 czerwca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 38/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 5 czerwca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 36/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 3 czerwca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 35/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 1 czerwca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 34/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 29 maja 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 32/2015 – ERG S.A. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2015

W związku z oczywistą omyłką w treści porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 r., zawartego w treści projektu uchwały nr 1 opublikowanej wraz z raportem nr 32/2015, Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podaje ponownie do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. zwołanego na 16 czerwca 2015 r.

Czytaj więcej »

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 31/2015 – ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2015

W związku z oczywistą omyłką w treści porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 r., zawartego w treści raportu nr 31/2015, Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podaje ponownie porządek obrad w prawidłowym brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 33/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 25 maja 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2015 (Raport bieżący nr 31/2015)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się

Czytaj więcej »

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2015 (Raport bieżący nr 32/2015)

Zarząd ERG S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. zwołanego na 16 czerwca 2015 roku.Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 28/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 21 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 29/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 22 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 30/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej członkiem Zarządu Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 16 kwietnia 2015 roku 137 akcji ERG S.A. za łączną cenę 2.517,00 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 27/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 17 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 – ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 21/2015)

W związku z błędem piśmiennym, który pojawił się w raporcie bieżącym nr 21/2015, dotyczącym nabycia przez osobę zobowiązaną na własny rachunek akcji Emitenta, Zarząd ERG S.A. prostuje, iż transakcja nabycia akcji będąca przedmiotem wspomnianego komunikatu z dnia 15 kwietnia 2015 roku zawarta została w dniu 13 kwietnia 2015 roku, a nie, jak to zostało podane wcześniej, w dnu 14 kwietnia 2015 roku.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 22/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 15 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 23/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej prokurentem Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 14 kwietnia 2015 roku 1.100 akcji ERG S.A. za łączną cenę 19.800,00 zł tj. po średniej cenie jednostkowej 18,00

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% (Raport bieżący nr 25/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2015 r.otrzymał od Pana Dariusza Purgała zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 20%, co nastąpiło wskutek nabycia w dniu 14 kwietnia 2015 roku 12.000 akcji Emitenta. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Pan Dariusz Purgał posiadał 171.991 akcji, dających prawo

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 26/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 16 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 21/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby będącej członkiem Zarządu Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 14 kwietnia 2015 roku 1.366 akcji ERG S.A. za łączną cenę 24. 550,34 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 20/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 14 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 19/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 13 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 18/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 10 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2015 z 16 marca 2015 roku (Raport bieżący nr 5/2015)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015, opublikowanego w dniu 16 marca 2015 r., Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Emitent”) informuje, iż Zarząd Emitenta otrzymał podpisany egzemplarz umowy z firmą Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, o której Emitent komunikował raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 16 marca 2015 r., w dniu 16 marca 2015 r. Podstawa

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 16/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 08 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 17/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 09 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 15/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 07 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 14/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 02 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 13/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 01 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 11/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 31 marca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rezygnacja Członka Zarządu (Raport bieżący nr 12/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Piotr Szewczyk, Członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 marca 2015. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 9/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 30 marca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 10/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 marca 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 25 marca 2015 roku 3.150 akcji ERG S.A. za łączną cenę 54 495,00 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 6/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 marca 2015 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej mającej dostęp do informacji poufnych o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 23 marca 2015 roku 8.270 akcji ERG S.A. za łączną cenę 142 988,30 zł tj. po średniej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 7/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 26 marca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (Raport bieżący nr 8/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 27 marca 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie Umowy znaczącej (Raport bieżący nr 5/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż otrzymał podpisany egzemplarz umowy z firmą Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie dostaw surowców oraz zasad płatności. Dostawcą surowca jest firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., odbiorcą natomiast jest ERG S.A. Szacunkowa wartość umowy to około 40

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy znaczącej (Raport bieżący nr 4/2015)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2015 roku otrzymał aneks do umowy ramowej z dnia 09.12.2014 zawartej pomiędzy Emitentem, a firmą Belshina Joint Stock Company, Bobrujsk, Białoruś. Przedmiotem aneksu jest określenie wartości planowanych dostawa folii polietylenowej na warunkach określonych w umowie. Postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach. Szacunkowa wartość umowy to 3 750

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2014 roku (Raport bieżący nr 3/2015)

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2. Ustawy o ofercie Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podaje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w 2014 roku. Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 oraz na stronie internetowej: www.erg.com.pl (zakładka inwestor, raporty). Podstawa prawna Art. 56

Czytaj więcej »

Korekta raportu bieżącego nr 40/2014 – ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 40/2014)

W związku z błędem piśmiennym, który pojawił się w raporcie bieżącym nr 40/2014, dotyczącym nabycia przez osobę zobowiązaną na własny rachunek akcji Emitenta, Zarząd ERG S.A. prostuje, iż transakcja nabycia akcji będąca przedmiotem wspomnianego komunikatu z dnia 8 grudnia 2014 r. zawarta została w dniu 4 grudnia 2014 r., a nie, jak to zostało podane wcześniej, w dniu 8 grudnia 2014 r. Podstawa

Czytaj więcej »

AKTUALIZACJA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 48/2011 Z 29 LISTOPADA 2011 r. (Raport bieżący nr 2/2015)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2011, opublikowanego w dniu 29 listopada 2011 r., Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Emitent”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 19 stycznia 2015 r. skup akcji własnych Emitenta prowadzony na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki

Czytaj więcej »

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (Raport bieżący nr 1/2015)

Zarząd ERG S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009r., Nr 33 poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku: 1.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok –

Czytaj więcej »

RAPORTY BIEŻĄCE W 2014

ERG S.A. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 47/2014)

Zarząd spółki ERG S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 44/2014 informuje, iż w dniu 29 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Panią Izabelę Wesołowską oraz Panią Marię Czyżewicz-Tajak. Informacja na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego Pani Izabeli Wesołowskiej: Wykształcenie – Wyższe Prywatne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej, kierunek język

Czytaj więcej »

ERG S.A. Ustanowienie i odwołanie Prokurenta (Raport bieżący nr 46/2014)

Zarząd spółki ERG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2014 r. powziął uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Prokurenta Pana Roberta Groborza z dniem 31 grudnia 2014 roku i ustanowił prokurenta w osobie Pana Macieja Błasiaka od dnia 01 stycznia 2015 roku. Panu Maciejowi Błasiakowi udzielono prokury łącznej. Udzielona prokura uprawnia Pana Macieja Błasiaka do reprezentowania Spółki

Czytaj więcej »

ERG S.A. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA W DNIU 29 GRUDNIA 2014 ROKU (Raport bieżący nr 45/2014)

Zarząd ERG S.A. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., które odbyło się w dniu 29 grudnia 2014 r.: Dariusz Purgał – 171 000 akcji ,171 000 głosów, co stanowi 60,81 % ogólnej liczby głosów na WZ oraz 19,74% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Metalskład sp. z o.o.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Powołanie członków zarządu (Raport bieżący nr 41/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której z dniem 01.01.2015r w skład Zarządu powołano: Pana Roberta Groborza na stanowisko Prezesa Zarządu; Pana Grzegorza Tajaka na stanowisko Członka Zarządu.Informacja o powołanym Prezesie Zarządu – Robercie Groborzu: Wykształcenie: 2012-2014 WSB Poznań, Aalto Helsinki School of Economics, Executive MBA 2000-2005 Akademia

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 42/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu 17 grudnia 2014r zawiadomienia Pan Grzegorz Tajak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 43/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu 17 grudnia 2014r zawiadomienia Pan Maciej Błasiak, Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Czytaj więcej »

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 40/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 grudnia 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniu 08 grudnia 2014 roku 2500 akcji ERG S.A. za łączną cenę 40 775zł tj. po średniej cenie jednostkowej

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie NWZ na dzień 29 grudnia 2014 roku (Raport bieżący nr 38/2014)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie wniosku złożonego do Spółki przez akcjonariusza zwołuje

Czytaj więcej »

ERG S.A. Projekty uchwał NWZ na dzień 29 grudnia 2014 roku (Raport bieżący nr 39/2014)

Zarząd ERG S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. zwołanego na 29 grudnia 2014 roku. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

Czytaj więcej »

ERG SA transakcje na wartość umowy znaczącej (Raport bieżący nr 37/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż w ramach współpracy handlowej z firmą Schur Flexible Poland Sp. z o.o. Bogucin, realizowanej w oparciu o bieżące zamówienia, wartość obrotów w okresie od 01.01.2014 do 13.10.2014 wyniosła 3 471 867,03 zł. Przedmiotem współpracy są dostawy wyrobów foliowych. Transakcja o największej wartości w tym okresie wynosiła 105 401,70 zł netto i miała miejsce w dniu 18 czerwca 2014 roku.

Czytaj więcej »

Zawarcie Umowy Kredytowej z Bankiem PEKAO S.A. (Raport bieżący nr 36/2014)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 września 2014 r. zawarł z Bankiem PEKAO S.A. Umowę na kredyt złotowy w rachunku bankowym. Umowa posiada zapisy standardowe i jest umową typową w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia: a) Wartość kredytu wynosi 4.000.000,00 zł. b) Termin spłaty kredytu do 30 września 2015

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem ING Bank Śląski S.A (Raport bieżący nr 35/2014)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł aneks nr 29 do umowy na kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 29 stycznia 1998 r., który dotyczył przedłużenia terminu Umowy. Umowa posiada zapisy standardowe i jest umową typową w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia: a) Aktualna wartość kredytu wynosi 4.000.000,00 zł. b)

Czytaj więcej »

ERG SA – powołanie prokurenta (Raport bieżący nr 34/2014)

Zarząd spółki ERG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2014 r. powziął uchwałę w sprawie udzielenia Panu Robertowi Groborz prokury łącznej. Udzielona prokura uprawnia Pana Roberta Groborza do reprezentowania Spółki łącznie z Członkiem Zarządu Spółki. Informacja na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego Pana Roberta Groborza: Wykształcenie: 2012-2014 WSB Poznań, Aalto Helsinki School of Economics, Executive

Czytaj więcej »

Zmiana stanu posiadania akcji własnych w związku z procedurą scalenia akcji (Raport bieżący nr 33/2014)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Emitent”) informuje, iż powstałe w związku z realizacją operacji scalenia akcji Emitenta prowadzonej w dniu 29 lipca 2014 w oparciu o uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, niedobory scaleniowe w ilości

Czytaj więcej »

Rezygnacja Prezesa Zarządu (Raport bieżący nr 32/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Marcin Agacki, Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 lipca 2014. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji

Czytaj więcej »

Plan naprawczy Spółki w związku z uchwała GPW nr 1387 z 2013 roku ws. listy alertów (Raport bieżący nr 31/2014)

Zarząd ERG S.A. (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w związku z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu rynku Lista Alertów po raz drugi z rzędu, Spółka, wypełniając obowiązki określone przez Zarząd GPW w Warszawie, opracowała program naprawczy. Przedmiotowy program wskazuje działania, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji, by w następstwie jego realizacji opuścić segment rynku

Czytaj więcej »

Transakcje na wartość umowy znaczącej (Raport bieżący nr 30/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2014 pozyskał informację, iż w ramach współpracy handlowej z firmą Bahpol Sp. z o.o. (Kłobuck), realizowanej w oparciu o bieżące zamówienia, wartość obrotów w okresie od 01.01.2014 do 21 lipca 2014 wyniosła 3 463 919,39 zł. Przedmiotem współpracy są dostawy wyrobów foliowych. Transakcja o największej wartości w tym okresie wynosiła 99 202,39 zł netto i była

Czytaj więcej »

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych (Raport bieżący nr 29/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą ERG S.A. uchwały w sprawie wyboru spółki PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Wasilewskiego 20, Kraków) wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2696, do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku

Czytaj więcej »

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji (Raport bieżący nr 28/2014)

Zarząd Spółki ERG S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: „KDPW”) podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 631/14 w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji Emitenta. Zarząd Emitenta informuje, iż Zarząd KDPW określił dzień 29 lipca 2014 r. jako dzień wymiany akcji Emitenta dotychczas zarejestrowanych w KDPW

Czytaj więcej »

Zawiadomienie osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 26/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia na własny rachunek w dniach: – 02 lipca 2014 roku 18 860 akcji za łączną cenę 6 789,60 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji. (Raport bieżący nr 27/2014)

Zarząd Spółki ERG S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 08 lipca 2014r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął na wniosek Emitenta uchwałę Nr 785/2014 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta , w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji Spółki. Zarząd Spółki informuje, że procedura scalenia akcji została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia

Czytaj więcej »

Zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu Spółki (Raport bieżący nr 23/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, o otrzymaniu zawiadomienia od Rady Nadzorczej Spółki o podjętej w dniu 3 lipca 2014 uchwale w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Treść jednolitego tekstu Statutu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą dostępna jest w załączniku oraz na stronie emitenta pod adresem www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,lad_korporacyjny Podstawa prawna: Par. 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Czytaj więcej »

Wniosek o zawieszenie notowań w związku ze scaleniem akcji ERG S.A. (Raport bieżący nr 24/2014)

Zarząd Spółki ERG S.A. („Spółka”), informuje, że dnia 4 lipca 2014 r. została podjęta uchwała Zarządu w zakresie wyznaczenia Dnia Referencyjnego na 18 lipca 2014 roku. Jednocześnie, w dniu 4 lipca 2014 r. Spółka wystąpiła do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji od 14 lipca 2014 r. do 29 lipca 2014 r. Zawieszenie notowań

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy znaczącej (Raport bieżący nr 25/2014)

Zarząd ERG S.A. informuję, że w dniu 3 lipca 2014 roku otrzymał podpisany egzemplarza umowy ramowej, zawartej pomiędzy Emitentem a firmą Mondi industrial Bags GmbH, Vienna, Austria, przedmiotem której jest dostawa folii polietylenowej na warunkach określonych w umowie. Umowa określa warunki współpracy od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2016. Postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach.

Czytaj więcej »

Podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki, rejestracja zmian Statutu (Raport bieżący nr 22/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. do Spółki wpłynęło postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 11 czerwca 2014 r. przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 0,40 zł do kwoty 20 zł każda akcja oraz scalenia akcji Spółki. W związku z podwyższeniem wartości nominalnej akcji Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa

Czytaj więcej »

Zawiadomienie osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 21/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 12 czerwca 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia w dniach: – 6 czerwca 2014 roku 10 500 akcji po cenie 0,38 zł za akcję tj. za łączną cenę 3 990 zł

Czytaj więcej »

Powołanie Zarządu VIII kadencji (Raport bieżący nr 20/2014)

Zarząd Erg S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę , mocą której powołała Zarząd Spółki VIII kadencji w osobach : Prezes Zarządu – Pan Marcin Agacki, Członek Zarządu – Pan Piotr Szewczyk. Informacja o powołanym Prezesie Zarządu : – Marcin Agacki Wykształcenie: – Wyższe 2008 – 2009 Szkoła Główna

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy znaczącej (Raport bieżący nr 19/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2014 r. zawarł umowę z firmą Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie dostaw surowców oraz zasad płatności. Dostawcą surowca jest firma Sabic Sales Europe B.V., odbiorcą natomiast jest ERG S.A. Szacunkowa wartość umowy to około 11

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy znaczącej (Raport bieżący nr 16/2014)

Zarząd ERG S.A. informuję, że w dniu 19 maja 2014 roku pozyskał informację o otrzymaniu podpisanego egzemplarza umowy ramowej, zawartej pomiędzy Emitentem a firmą Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 20, przedmiotem której jest dostawa folii polietylenowej na warunkach określonych w umowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z okresem obowiązywania od dnia 1 lutego 2014. Postanowienia

Czytaj więcej »

Zawiadomienie osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 17/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 maja 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach dokonanych przez spółkę „Metalskład Sp. z o.o.” z siedzibą w Siewierzu, blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, zakupu łącznie 59 332 akcji ERG: – 13.05.2014

Czytaj więcej »

Zawiadomienie osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 18/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 maja 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach dokonanych przez spółkę „Metalskład Sp. z o.o.” z siedzibą w Siewierzu, blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, zakupu łącznie 59 332 akcji ERG: – 13.05.2014

Czytaj więcej »

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 15 maja 2014 roku (Raport bieżący nr. 15/2014)

Dariusz Purgał – 8 594 541 akcji, 8 594 541 głosów, co stanowi 62,10 % ogólnej liczby głosów na WZ oraz 19,85% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Metalskład Sp. z o.o. – 2 844 004 akcji, 2 844 004 głosów, co stanowi 20,55 % ogólnej liczby głosów na WZ oraz 6,57 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej

Czytaj więcej »

Zmiany statutu Spółki zatwierdzone przez ZWZ w dniu 15 maja 2014 (Raport bieżący nr 14/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014. podjęło uchwały zmieniające Statut Spółki: Uchwała nr 17 zmieniająca artykuł nr 8 Statutu Spółki: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 322 000,00 zł (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) złotych i dzieli się na: – 158 700 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset)

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy znaczącej (Raport bieżący nr 12/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, iż w dniu 8 maja 2014 r. otrzymał podpisany egzemplarz umowy z firmą Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie dostaw surowców oraz zasad płatności. Dostawcą surowca jest firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., odbiorcą natomiast jest ERG S.A.

Czytaj więcej »

Zwołanie ZWZ na dzień 15 maja 2014 (Raport bieżący nr 8/2014)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się

Czytaj więcej »

Zawiadomienie osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 10/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 kwietnia 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach dokonanych przez spółkę „Metalskład Sp. z o.o.” z siedzibą w Siewierzu, blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, zakupu łącznie 32 193 akcji ERG: – 16.04.2014

Czytaj więcej »

Zawiadomienie osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 11/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 kwietnia 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach dokonanych przez spółkę „Metalskład Sp. z o.o.” z siedzibą w Siewierzu, blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, zakupu łącznie 32 193 akcji ERG: – 16.04.2014

Czytaj więcej »

Zawiadomienie osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 6/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 kwietnia 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach dokonanych przez spółkę „Metalskład Sp. z o.o.” z siedzibą w Siewierzu, blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, zakupu łącznie 77 017 akcji ERG: – 8.04.2014

Czytaj więcej »

Zawiadomienie osoby zobowiązanej (Raport bieżący nr 7/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 kwietnia 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach dokonanych przez spółkę „Metalskład Sp. z o.o.” z siedzibą w Siewierzu, blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, zakupu łącznie 77 017 akcji ERG: – 8.04.2014

Czytaj więcej »

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 5/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Jacek Matracki, Członek Zarządu Spółki – Dyrektor Handlowy, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2014. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Czytaj więcej »

Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2013 roku (Raport bieżący nr 4/2014)

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2. Ustawy o ofercie Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podaje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w 2013 roku. Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 oraz na stronie internetowej: www.erg.com.pl (zakładka inwestor, raporty). Podstawa prawna: Art. 56

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 3/2014)

Zarząd ERG S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 stycznia 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia w dniach: – 16 stycznia 2014 roku 71 000 akcji za łączną cenę 30 530 zł tj. po średniej cenie

Czytaj więcej »

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (Raport bieżący nr 1/2014)

Zarząd ERG S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009r., Nr 33 poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: 1.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok –

Czytaj więcej »