Kariera

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERG S.A., adres: Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza. Podanie takich danych osobowych, jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Przetwarzanie wskazanych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Klauzula informacyjna:

Podanie innych danych osobowych niż wymienione powyżej nie jest obowiązkowe i jest dobrowolne. W przypadku danych nieobowiązkowych, podanych przez Pana/Panią, przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ponadto informuję, że posiada Pani/Pan:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych
prawo do wniesienia sprzeciwu;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć poprzez wysłanie e-maila. Oprócz tego może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych osobowych. Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Nasze oferty pracy

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@erg.com.pl

Operator Maszyn