Notyfikacje transakcji

W nawiązaniu do obowiązującego od 3 lipca 2016 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej ERG S.A. oraz osoby blisko z nimi związane, są zobligowane do powiadamiania ERG S.A i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych ERG S.A.

Powiadomienia zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po dniu transakcji:

• za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie KNF: elektroniczny formularz notyfikacji

lub w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

• przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego skanu dokumentu formularza zawiadamiania o transakcjach na adres poczty elektronicznej awaryjny.19mar@knf.gov.pl. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie KNF: elektroniczny formularz notyfikacji

Ponadto, w związku z koniecznością wykonania przez ERG S.A. obowiązku informacyjnego dotyczącego otrzymania notyfikacji, zawiadomienia w formie wypełnionego i podpisanego skanu dokumentu formularza zawiadamiania o transakcjach powinny być kierowane na adres mailowy erg@erg.com.pl niezwłocznie po dokonaniu transakcji.

Do pobrania: