Aktualności

ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 czerwca 2022r. oraz informacja o wniesionych sprzeciwach i odstąpieniu od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad (nr.4/2022)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r. Do uchwały nr 14, dotyczącej zmian Statutu Spółki, objętej numerem 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podejmowania uchwał objętych punktem

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. na dzień 24 czerwca 2022 roku (nr.3/2022)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2022r. na godz. 9:00. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegóły na stronie: Walne Zgromadzenia

Czytaj więcej »

ERG S.A. Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2021 (nr.2/2022)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”), informuje o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 1.548.331,93 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Czytaj więcej »

Raport roczny za 2021 r.

W załączniku raport roczny razem z: – informacją zarządu w sprawie firmy audytorskiej, – listem zarządu – oceną RN o Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu 2021 – oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego 2021 – oświadczeniem RN w sprawie komitetu audytu 2021 – oświadczeniem Zarządu w sprawie rzetelności 2021 – sprawozdaniem z badania – sprawozdaniem z działalności RN RAPORT ROCZNY 2021.zip  

Czytaj więcej »