Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok.