ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 13/2019)

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godz. 9:00 […]

ERG S.A. Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2019r.

ERG_SA_Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_I_kwartal_2019 ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_kwartal_2019 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_kwartal_2019