Skonsolidowany raport roczny – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014r.