ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.