ERG S.A. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ERG S.A. (RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2017)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 30 marca 2017 r.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe