Powołanie prokurenta ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 14/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na mocy uchwały Zarządu podjętej w dniu dzisiejszym udzielono prokury łącznej Panu Marcinowi Agackiemu.
Pan Marcin Agacki oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ERG S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub w konkurencyjnej spółce osobowej, bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Marcin Agacki oświadczył, że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje dotyczące Prokurenta znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Podstawa prawna: §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zyciorys_Marcin_Agacki