Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 17/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej: „Spółka”] informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2019 r. propozycja Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty za rok 2018, o którym Spółka informowała raportym bieżącym nr 16/2019, została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą ERG S.A.

Pozytywna opinia dotyczy rekomendacji Zarządu dla Walnego Zgromadzenia o pokryciu straty osiągniętej przez ERG S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 674.255,41 zł [sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy] w całości z kapitału zapasowego Spółki.