ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 18/2019)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ERG_SA_Uchwaly_podjete_na_ZWZ_ERG_SA_26-06-2019