ERG S.A. Rezygnacja Członka Zarządu ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 11/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Marcin Agacki Członek Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na koniec dnia 31 maja 2019 r. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim