ERG S.A. Powołanie Prezesa Zarządu ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 12/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu dzisiejszym powołano Pana Grzegorza Tajak na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 1 czerwca 2019 r.
Informacje dotyczące Prezesa Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zyciorys_Grzegorz_Tajak