ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018 (nr. 16/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2019 r. uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu stratę osiągniętą przez Spółkę w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 674.255,41 zł _sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy_ pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej rekomendacji sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2018.