ERG S.A. Odwołanie Prokury ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 10/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na mocy uchwały Zarządu podjętej w dniu dzisiejszym odwołano prokurę udzieloną Panu Grzegorzowi Tajakowi ze skutkiem na koniec dnia 31 maja 2019 r. W treści uchwały nie zostały wskazane przyczyny odwołania.

Podstawa prawna: §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim