Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 26/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o przyznaniu Emitentowi dofinansowania projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji poliolefinowej folii moletowanej o właściwościach antyadhezyjnych, powstałej w wyniku własnych prac B+R” w kwocie 627.550,00 zł [słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych]. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”. Przedmiotowy projekt zakłada wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów będących wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych.