ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.13/2020)

Zarząd Spółki ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
Nowy termin publikacji w/w raportu – 28 maja 2020 r.
Pierwotny termin publikacji w/w raportu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2020 – 20 maja 2020 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim