ERG S.A. Zmiana terminu publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok (nr. 9/2019)

Zarząd Spółki ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 r.
Nowy termin publikacji w/w raportów – 30 kwietnia 2019 r.
Poprzedni termin publikacji w/w raportów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2019 – 26 kwietnia 2019 r.
Pierwotny termin publikacji w/w raportów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019 – 24 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim