ERG S.A. Zidentyfikowanie czynników mających wpływ na wyniki Emitenta ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 4/2019)

ERG S.A. [dalej: „Emitent”] informuje, że w związku z przeglądem Spółki przez Zarząd Emitenta, zidentyfikowano zdarzenia dotyczące roku 2018, które mają negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta i wiążą się z koniecznością skorygowania _pomniejszenia_ wyników finansowych za 2018 r. o łączną kwotę 1.045.572,96 zł. Korekta ujęta zostanie w wyniku finansowym za 2018 r., który zostanie opublikowany raportem okresowym rocznym.