ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 lipca 2019 oraz informacja o wniesionych sprzeciwach do uchwały objętej porządkiem obrad (nr. 21/2019)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 lipca 2019 r.

Do uchwał nr 1 i 2, dotyczących kolejno wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, objętych odpowiednio numerami 2 i 5 porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Do uchwały nr 3, dotyczącej zmian Statutu Spółki, objętej numerem 6 porządku obrad Walnego Zgromadzenia trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw. Tylko jeden z trzech sprzeciwów został uargumentowany – nieuzasadnione pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwaly_podjete_na_NWZ_24-07-2019