ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.10/2020)

Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020 r.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwaly_podjete_na_NWZ_20-03-2020