ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 5/2019)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 24 kwietnia 2019 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 27 maja 2019 roku

3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 11 września 2019 roku

4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 6 listopada 2019 roku

Zgodnie z wymogiem §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka informuje, że będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w przywołanym przepisie Rozporządzenia i w związku z tym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych jednostkowych.

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ERG S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2018 roku.

Zgodnie z §62 ust. 3 Rozporządzenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym Spółka zamieści półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu i w związku z tym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.