ERG S.A. Rezygnacja Prokurenta ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 23/2018)

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Maciej Błasiak złożył rezygnację z pełnionej funkcji prokurenta Spółki ze skutkiem na dzień 21 grudnia 2018 r., godz. 24.00. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim