ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.12/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o przyznaniu Emitentowi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania projektu pn.: „Opracowanie oraz weryfikacja w rzeczywistych warunkach produkcyjnych innowacyjnej technologii pozwalającej na wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnych oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów opakowaniowych” w kwocie do 1.831.374,00 zł [słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote]. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.