ERG S.A. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 22/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. na podstawie uchwały nr 2 NWZ z dnia 24 lipca 2019 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Koczur – Purgał, Panią Martę Migas, Panią Marię Czyżewicz – Tajak, Panią Beatę Kubiak-Kossakowską oraz Panią Marię Purgał.

Wszyscy nowi Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie prowadzą żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ERG S.A. Nie są również wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub w konkurencyjnej spółce osobowej, bądź członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Wszyscy nowi Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli także, że nie są wpisani w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: par. 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Życiorys_Marta Migas

Życiorys_Maria Purgał

Życiorys_Maria Czyżewicz-Tajak

Życiorys_Beata Kubiak-Kossakowska

Życiorys_Anna Koczur-Purgał