ERG S.A. Powołanie Członka Zarządu ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 1/2019)

Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 2 stycznia 2019 r. przez Radę Nadzorczą uchwały o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Tomasza Gwizdę.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego zamieszczony został w załączniku do niniejszego raportu.

Pan Tomasz Gwizda oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ERG S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub w konkurencyjnej spółce osobowej, bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Tomasz Gwizda oświadczył, że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

CV_Tomasz_Gwizda