ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2019 ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.16/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2020 r. uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 675.528,09 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki, utworzony w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2020 r. propozycja Zarządu odnośnie sposobu podziału zysku za rok 2019 została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.