ERG S.A. Otrzymanie wyroku z NSA ws. ujęcia w kosztach podatkowych straty na sprzedaży przedawnionych wierzytelności ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 28/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje o powzięciu informacji dotyczącej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego [dalej „NSA”] w sprawie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu straty z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności. W myśl niniejszego wyroku NSA, Spółka nie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu straty z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności. Wyrok NSA jest następstwem skargi kasacyjnej złożonej przez Szefa Administracji Skarbowej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach [dalej „WSA”] z 2017 r., który to wyrok stanowił o możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu straty z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności przez Spółkę. ERG S.A. informowała o toczącej się sprawie w swoich raportach okresowych.

W związku z powyższym Spółka musi dokonać wyksięgowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 447.000 zł _słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych_, które wcześniej utworzono na ten cel w związku z wyrokiem WSA. Na skutek wyroku NSA i w konsekwencji wyksięgowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych nastąpi obniżenie wyniku netto Spółki w miesiącu grudniu 2019 r. o 447.000 zł, a tym samym wyniku netto Spółki za cały rok 2019 narastająco.