ERG S.A. Korekta faktur obejmujących cenę energii elektrycznej ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 27/2019)

Zarząd ERG S.A z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez dostawcę energii elektrycznej – spółkę PGE Obrót S.A., korekty faktur obejmujących cenę za energię elektryczną dostarczoną Spółce w okresie od 01.01.2019 -30.06.2019 r. Dokonanie korekt nastąpiło związku z realizacją przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych _Dz. U. z 2018 poz. 2538; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210_ oraz par. 16 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia _Dz. U. 2019 poz. 1369_. Łączna wartość faktur korygujących wynosi 659.411,51 zł na korzyść Spółki. Wartość przedmiotowych faktur korygujących uwzględniona zostanie w wyniku finansowym Spółki za IV kwartał 2019 r. objęty sprawozdaniem rocznym za rok 2019.