Dane finansowe 2014-2018 (jednostkowe sprawozdanie finansowe)

WYBRANE DANE FINANSOWE 2014 2015 2016 2017 2018
w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 87 775 83 615 91 880 82 071  88 160
Zysk / strata z działalności operacyjnej -344 1588 5350 2382  -104
Zysk / strata brutto -799 1468 4 932 2129  -568
Zysk / strata netto -700 1 220 4 248 2 024  -674
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 797 2 483 6 925 1 527  4290
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -727 -3 623 -1 005 -3 528  -5 091
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 140 765 -2 558 -1 372  2 258
Przepływy pieniężne netto, razem -1 070 -375 3 362 -3 373  1 457

 

WYBRANE DANE BILANSOWE 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Aktywa, razem 58 378 66 346 65 683 70 323  70 388
Zobowiązania ogółem (w tym rezerwy) 24 338 31 287 26 695 33 526  34 299
Zobowiązania długoterminowe 6 091 7 930 9 648 11 054  10 282
Zobowiązania krótkoterminowe 18 247 23 357 17 047 22 472  24 017
Kapitał własny 34 040 35 059 38 988 36 797  36 089
Kapitał podstawowy 17 322 17 322 17 520 17 520  17 520