Dane finansowe 2013-2017 (jednostkowe sprawozdanie finansowe)

WYBRANE DANE FINANSOWE 2013 2014 2015 2016 2017
w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 87 994 87 775 83 615 91 880 82 071
Zysk / strata z działalności operacyjnej 1 619 -344 1 588 5 350 2 382
Zysk / strata brutto 860 -799 1 468 4 932 2 129
Zysk / strata netto 577 -700 1 220 4 248 2 024
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 316 4 797 2 483 6 925 1 527
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -409 -727 -3 623 -1 005 -3 528
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -927 -5 140 765 -2 558 -1 372
Przepływy pieniężne netto, razem 980 -1 070 -375 3 362 -3 373

 

WYBRANE DANE BILANSOWE 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Aktywa, razem 60 558 58 378 66 346 65 683 70 323
Zobowiązania ogółem (w tym rezerwy) 27 124 24 338 31 287 26 695 33 526
Zobowiązania długoterminowe 4 673 6 091 7 930 9 648 11 054
Zobowiązania krótkoterminowe 22 451 18 247 23 357 17 047 22 472
Kapitał własny 33 434 34 040 35 059 38 988 36 797
Kapitał podstawowy 17 322 17 322 17 322 17 520 17 520