Akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów na WZA (wg stanu na dzień 26 marca 2020 r.)

Struktura akcjonariatu Liczba akcji % kapitału % na WZA
Dariusz Purgał 172 942 19.74% 19.74%
ERG S.A. (akcje własne) 106 174 12.12% 12.12%
Grzegorz Tajak 80 844 9.23% 9.23%
Anna Koczur – Purgał 72 250 8.25% 8.25%
Paweł Knopik 45 547 5.20% 5.20%
Pozostały akcjonariat 398 261 45.46% 45.46%
RAZEM 876 018 100% 100%

* pośrednio posiadana ilość akcji emitenta przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących