Akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów na WZA (wg stanu na dzień 6 listopada 2019 r.)

Struktura akcjonariatu Liczba akcji % kapitału % na WZA
Dariusz Purgał 172 942 19.74% 19.74%
ERG S.A. (akcje własne) 106 174 12.12% 12.12%
Grzegorz Tajak 80 844 9.23% 9.23%
Metalskład Sp. z.o.o. * 58 336 6.66% 6.66%
Paweł Knopik 45 547 5.20% 5.20%
Pozostały akcjonariat 412 175 47.05% 47.05%
RAZEM 876 018 100% 100%

* pośrednio posiadana ilość akcji emitenta przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących