Wyniki ERG S.A. 2012-2016

INFORMACJE FINANSOWE 2010-2016

 

Wybrane dane finansowe 2016 2015 2014* 2013 2012 2011 2010
tys.zł tys.zł* tys.zł tys.zł tys.zł tys.zł tys.zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 880 83 615 87 775 87 994 75 815 74 963 52 564
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 350 1 588 -344 1 929 339 2 157 2 209
Zysk (strata) brutto 4 932 1 468 -799 1 170 48 2 609 1 755
Zysk (strata) netto 4 248 1 220 -700 887 -302 2 055 1 619
Aktywa razem 65 683 66 346 58 378 60 842 63 827 57 919 54 314
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 695 31 287 24 338 26 917 30 323 23 444 21 131
Zobowiązania długoterminowe 9 648 7 930 6 091 4 673 5 229 3 574 3 325
Zobowiązania krótkoterminowe 17 047 23 357 18 247 22 244 25 094 19 870 17 806

* DANE PRZEKSZTAŁCONE

KURS AKCJI

46.60