Stabilny I kwartał 2018r. dla ERG SA Wzrost sprzedaży produktów foliowych oraz na eksport

Dąbrowa Górnicza, 16 maja 2018 r. W I kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa ERG wypracowała przychody na poziomie 23,6 mln złotych w porównaniu do 22,3 mln złotych zanotowanych w porównywalnym okresie roku 2017. W omawianym okresie firma wygenerowała zysk netto w wysokości 792 tys. w porównaniu do 897 tys. wypracowanych w I kwartale 2017 r. Warto natomiast zauważyć, że w I kwartale 2018 r. Grupa zwiększyła sprzedaż produktów foliowych o 16% oraz zanotowała wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem z 13,3% do 18,3%. W opinii Zarządu spółki są to widoczne efekty m.in. pracy nowego działu w pionie produkcyjnym, którego głównym celem było podniesienie efektywności poszczególnych linii produkcyjnych oraz intensywniejszych działań prosprzedażowych firmy.

Grupa Kapitałowa ERG S.A. osiągnęła w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku dodatni wynik na każdym poziomie działalności (sprzedaży, działalności operacyjnej oraz działalności gospodarczej). Natomiast należy wyraźnie zaznaczyć, że wpływ na osiągnięte wyniki miał wzrost kosztów wynagrodzeń o 493 tys. zł, tj. o 17,3% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. oraz  usług obcych o 273 tys. zł, tj. o 27,9%. Wzrost kosztów usług obcych kwartał do kwartału spowodowany był w głównej mierze zwiększeniem poziomu kosztów logistyki, które to z kolei powiązane były z bardzo dużym przyrostem salda zapasów w spółce ERG S.A.

To był stabilny kwartał dla Spółki ERG S.A., w którym zaczęliśmy dostrzegać efekty pracy zespołu intensywnie pracującego nad podniesieniem efektywności naszych linii produkcyjnych. Udało nam się także zwiększyć sprzedaż produktów foliowych, które mają wyższe marże niż wyroby wtryskowe. Jestem także zadowolony ze wzrostu eksportu jaki zanotowaliśmy w I kwartale. Tak jak deklarowałem wcześniej, w 2018 r. chcemy wyraźnie zwiększyć wolumen sprzedaży zagranicznej. Jestem przekonany, że jeśli nie będziemy obserwować presji na wzrost wynagrodzeń tak jak rok temu oraz ceny surowców będą stabilne, to ten rok będzie zdecydowanie lepszy dla spółki niż 2017.”- komentuje Robert Groborz, Prezes Zarządu ERG S.A.

W I kwartale 2018 r. największy udział w sprzedaży miały wyroby foliowe oraz wtryskowe. Łączna sprzedaż tych produktów w I kwartale 2018 roku wyniosła 23.022 tys. zł. Sprzedaż ilościowa wyrobów foliowych w I kwartale 2018 r. wyniosła 2,9 tys. ton wobec 2,5 tys. ton w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 400 ton, a więc o 16,0%. Natomiast sprzedaż wartościowa wyrobów foliowych w I kwartale 2018 r. wyniosła 22,0 mln złotych wobec 20,5 mln zł w analogicznym okresie roku 2017, co oznacza wzrost o 1,5 mln złotych, a więc o 7,1%.

Sprzedaż ilościowa wyrobów wtryskowych w I kwartale 2018 r. wyniosła 122 tony wobec 126 ton w I kwartale 2017 r., co oznacza spadek o 4 tony, czyli o 3,4%. Natomiast sprzedaż wartościowa wyrobów wtryskowych w I kwartale 2018 r. wyniosła 1,06 mln złotych wobec 1,12 mln zł w analogicznym okresie roku 2017, co oznacza spadek o 62 tys. złotych, a więc o 5,5%.

Największa sprzedaż wyrobów foliowych w I kwartale 2018 r. była realizowana do branż poligraficznej i przemysłowej, które stanowią odpowiednio 35% i 25% całkowitej wartości sprzedaży wyrobów foliowych. Największym odbiorcą wyrobów wtryskowych Spółki jest branża samochodowa i spożywcza, które w I kwartale 2018 r. łącznie stanowią 98% całkowitej sprzedaży wyrobów wtryskowych w ujęciu wartościowym.

W I kwartale 2018 r. sprzedaż krajowa nadal stanowiła znaczący udział w sprzedaży ogółem ERG S.A. W badanym okresie wyniosła ona 81,7% całej sprzedaży. Eksport Spółki stanowi 18,3% sprzedaży i jego udział w przychodach kwartał/kwartału wzrósł o 5 p.p.