Rok 2017r okresem inwestycji i stabilizacji dla ERGU. Wzrost wynagrodzeń obniża wyniki.

Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2018r. Rok 2017 był dla spółki ERG okresem intensywnych inwestycji zwiększających moce wytwórcze firmy o ponad 30%, wliczając w to linię produkcyjną, którą spółka uruchomi w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jednocześnie spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowym produktami foliowymi, sukcesywnie wprowadzając je do sprzedaży. Firma utworzyła także nowy dział w pionie produkcyjnym, którego głównym celem było podniesienie efektywności poszczególnych linii produktowych. Jego prace przełożyły się na zwiększenie wydajności parku maszynowego ERG SA. W opinii Zarządu spółki efekty tych projektów przyczynią się do intensywnego rozwoju spółki.

W 2017 r. Grupa Kapitałowa wypracowała przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz usług na poziomie 82 milionów złotych i wypracowała zysk netto o wartości 2,1 milionów złotych (5,46 mln zł w 2016r.).  ERG zanotował niższą sprzedaż niż w 2016 r., przychody wyniosły wtedy 91,9 miliona, a wpływ na to miały głównie 2 czynniki. Z jednej strony nadal ograniczana była sprzedaż produktów niskomarżowych, z drugiej zaś strony w firmie miała miejsce duża rotacją pracowników, sięgająca nawet 30% załogi, która wpłynęła negatywnie na wydajność nowych linii produkcyjnych.  Spółka została także poddana presji na wzrost wynagrodzeń, a dodatkowy koszt w wysokości 1,5 mln złotych przeznaczonych na podwyżki negatywnie wpłynął na zysk ERGu. Warto jednak zaznaczyć, że dzięki uruchomieniu nowych programów motywacyjnych dla pracowników, sytuacja w zakresie zatrudnienia jest obecnie stabilna.

„Mimo słabszych wyników w porównaniu do roku 2016, firma w omawianym okresie zwiększyła swoją efektywność, innowacyjność oraz ustabilizowała sytuację w zakresie zatrudnienia. Dzięki temu spółka jest w stanie intensywniej niż dotychczas skupić się na działaniach prosprzedażowych, głównie za granicami Polski. Jestem przekonany, że opisane powyżej projekty i procesy wpłyną korzystnie na wyniki generowane przez ERG w kolejnych okresach, zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej oraz pozwolą spółce na intensywniejszy niż dotychczas rozwój. – komentuje Robert Groborz, Prezes Zarządu ERG SA.

Podstawowym rynkiem zbytu dla spółki w 2017 roku był rynek krajowy, gdzie sprzedawane jest 84% wszystkich wyrobów oferowanych przez ERG S.A., eksport łącznie stanowi 16% przychodów. Warto jednak zauważyć, że w 2017r. spółka poszerzyła liczbę krajów, do których eksportuje swoje produkty. Obecnie sprzedaje swoje produkty do 18 krajów m.in. do Niemiec, Finlandii, Włoch czy Austrii ale także Rosji, Białorusi, Ukrainy, Serbii czy Uzbekistanu. Firma prowadzi także  bardzo zaawansowane proeksportowe działania na kilku innych nowych rynkach.

Spółka sprzedała w 2017 roku 9,7 tysięcy ton wyrobów foliowych wobec 10,7 tysięcy ton w roku poprzednim. Odnotowano zatem spadek ilości sprzedaży o 8,6% w stosunku do roku 2016. Największy udział w sprzedaży ilościowej stanowiły folie opakowaniowe (61,8%). Największa sprzedaż wyrobów foliowych realizowana była w omawianym okresie do branż poligraficznej i przemysłowej, które stanowiły odpowiednio 31% i 21% całkowitej wartości sprzedaży produktów foliowych.

Sprzedaż ilościowa wyrobów wtryskowych w 2017 wyniosła 486 ton wobec 524 ton w roku 2016, co oznacza spadek o 38 ton, a więc o 7,3%.Głównym wyrobem wtryskowym Spółki ERG S.A. w roku 2017 były obudowy akumulatorowe, które stanowiły ponad 73% sprzedaży ilościowej wszystkich wyrobów wtryskowych.

Największym odbiorcą wyrobów wtryskowych spółki była branża samochodowa i spożywcza, które łącznie stanowią 96% całkowitej sprzedaży produktów wtryskowych w ujęciu wartościowym.

W 2017 r. ERG S.A. realizowała innowacyjny projekt rozpoczęty w 2016 roku, na który Spółka otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 1.473.205,83 zł. Pozwoliło to wprowadzić na rynek innowacyjne produkty charakteryzujące się wysoką jakością i ulepszonymi właściwościami fizykochemicznymi. W ramach projektu ERG zakupił nowoczesną wytłaczarkę i drukarkę do folii polietylenowej. Prowadzone w roku obrotowym prace B+R obejmowały również opracowanie innowacyjnej receptury pozwalającej na obniżenie grubości folii antyadhezyjnej przeznaczonej dla branży gumowej o min. 20% w stosunku do aktualnie stosowanych grubości na rynku oraz opracowanie receptury folii dla branży spożywczej przy współpracy z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO). Dalsze prace badawczo-rozwojowe będą kontynuowane w 2018r.