Q3 w ERG– spółka wdraża mechanizmy poprawy efektywności linii technologicznych Marża brutto na sprzedaży produktów foliowych wyższa o 3,6 pp.

Dąbrowa Górnicza, 25 października 2017r. Grupa Kapitałowa wygenerowała w trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług na poziomie 63.742 tys. zł, wobec 72.747 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza spadek tych przychodów o 12,4%. W okresie trzech kwartałów 2017 r. Spółki w ramach Grupy Kapitałowej ERG S.A. osiągnęły skonsolidowany, liczony narastająco zysk netto w wysokości 2.558 tys. zł. Należy wyraźnie podkreślić, że wpływ na wygenerowany niższy zysk miał wzrost kosztów wynagrodzeń, który wyniósł narastająco w 2017 r. około miliona złotych, a w samym tylko 3 kwartale około 0,5 mln złotych w porównaniu do analogicznych okresów sprawozdawczych z 2016r. Spółka rozpoczęła też wdrażanie mechanizmów poprawny efektywności linii technologicznych, który w kolejnych kwartałach powinny zdecydowanie podnieść zyskowność produkcji wyrobów foliowych. Warto też podkreślić, że o 3,6 pp. wzrosła marża brutto wypracowana na sprzedaży produktów foliowych.

Analizują wynik za trzy kwartały poprzedniego, 2016 roku należy zwrócić szczególną uwagę na pozostałe przychody operacyjne, w których ujęto przychód wynikający z rozliczenia jednorazowej transakcji sprzedaży w dniu 29 marca 2016 roku przez ERG S.A. akcji spółki Bioerg S.A. w wyniku czego w pozostałych przychodach operacyjnych rozpoznano jednorazowy przychód w kwocie 981 tys. zł. Oznacza to, że w wyniku netto Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2016 roku w kwocie 4.866 tys. zł, kwota 981 tys. zł, to zysk jednorazowy. Innymi słowy zysk netto Grupy Kapitałowej bez uwzględniania transakcji sprzedaży akcji Bioerg S.A. byłby mniejszy o 981 tys. zł i wyniósłby 3.885 tys. zł, co oznaczałoby spadek wyniku po trzech kwartałach 2017 o 34,2% względem porównywalnego okresu 2016 roku.

Wzrost wynagrodzeń wyraźnie obciążył wyniki Ergu w 3 kwartale tego roku. Z drugiej zaś strony rotacja pracowników obserwowana kilka miesięcy temu na poziomie 30% zmniejszyła efektywność naszej produkcji. Presja na wzrost wynagrodzeń została na tym etapie wyhamowana, udało się także ustabilizować skład naszej kadry na produkcji. Co ważne pierwsze efekty zaczynają też przynosić prace nowoutworzonego działu, który rozpoczął wdrażanie mechanizmów poprawiających efektywność linii produkcyjnych. Rezultaty ich pracy widać z miesiąca na miesiąc, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na podniesienie stopnia wykorzystania naszego parku maszynowego i zyskowność produkcji wyrobów foliowych. Dzięki temu mogliśmy zintensyfikować nasze działania prosprzedażowe głównie poza granicami kraju. Należy też przypomnieć, że w I kwartale przyszłego roku pracę zacznie kolejna linia technologiczna, która zwiększy nasze moce produkcyjne o 17%. Jestem przekonany, że w perspektywie najbliższych kilku kwartałów takie działania wpłyną pozytywnie na rozwój spółki. – komentuje Robert Groborz, Prezes Zarządu ERG SA.

 

Obserwowany w 2017r. spadek przychodów związany jest w dużej mierze ze strategią zakładającą większą koncentrację na produktach wysokomarżowych oraz ograniczaniu sprzedaży wyrobów niskomarżowych. Efektem tej strategii jest wzrost marży brutto na produktach foliowych, która po trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 11.372 tys. zł przy sprzedaży produktów foliowych wynoszącej 59.016 tys. zł, co oznacza marżę na poziomie 19,3% wobec marży brutto na produktach foliowych w analogicznym okresie roku 2016 na poziomie 10.546 tys. zł przy sprzedaży produktów foliowych wynoszącej 67.380 tys. zł, a więc marży na poziomie 15,7% (+3,6 p.p.).

Największa sprzedaż wyrobów foliowych jest realizowana do branż poligraficznej i przemysłowej, które stanowią odpowiednio 34% i 20% całkowitej wartości sprzedaży folii. Największym odbiorcą wyrobów wtryskowych Spółki pozostają branża samochodowa i spożywcza, które łącznie stanowią 96% całkowitej sprzedaży w ujęciu wartościowym produktów wtryskowych. Po trzech kwartałach 2017 r. sprzedaż krajowa nadal stanowi znaczący udział w przychodach ze sprzedaży i w badanym okresie wyniosła ona 85,58% całej sprzedaży. Eksport Spółki ERG S.A. stanowi 14,42% sprzedaży

Największy udział w sprzedaży miały wyroby foliowe oraz wtryskowe. Łączna sprzedaż tych produktów w trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 62.065 tys. zł. Marża łączna (brutto) wszystkich segmentów zrealizowana w trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 12.507 tys. zł i była wyższa od marży za analogiczny okres 2016 roku o 707 tys. zł.

Warto też zauważyć, że spółka rozpoczęła pierwsze prace przygotowawcze związane z uruchomieniem nowej linii technologicznej. Zgodnie z planami ma ona rozpocząć pracę w I kwartale 2018r. i zwiększyć moce produkcyjne o 17%.