ERG SA – I półrocze 2017 pod znakiem inwestycji. Wzrost wynagrodzeń obniża wynik

Grupa Kapitałowa ERG SA zanotowała w I półroczu 2017r. zysk netto na poziomie 1.799 tys. zł. wobec zysku netto w pierwszym półroczu 2016 na poziomie 3.312 tys. zł. Należy uwzględnić, iż w pierwszym półroczu 2016 roku na poziomie sprawozdania skonsolidowanego został rozpoznany dodatkowy zysk netto z tytułu sprzedaży akcji Bioerg S.A. Wpływ tej transakcji na zysk netto zrealizowany w Grupie Kapitałowej ERG S.A. w okresie styczeń-czerwiec 2016 wyniósł 981 tys. zł. Po oczyszczeniu wyniku Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2016 o jednorazową transakcję sprzedaży akcji Bioerg S.A. wynik skonsolidowany wyniósłby 2.331 tys. zł., co oznacza spadek skonsolidowanego zysku netto o 532 tys. zł.

Warto jednak zauważyć, że wpływ na uzyskany zysk netto miał wzrost wynagrodzeń w Spółce o ponad pół miliona złotych w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. To efekt zauważalnej przez Zarząd Ergu trendu związanego ze wzrostem wynagrodzeń w sektorze przemysłowym.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług wyniosły 45,3 mln zł, wobec 49,94 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek sprzedaży to efekt realizowanego przez Zarząd Spółki planu związanego z dalszym ograniczaniem przychodów produktów niskomarżowych. Grupa zanotowała jednocześnie wzrost marży brutto o 4,22 pkt. procentowych na sprzedaży głównych produktów foliowych.

Rok 2016 był dla nas okresem zdecydowanej poprawy marż na wszystkich poziomach co między innymi zaowocowało tak znaczącym wzrostem kursu akcji. Przez ostatnie 3 lata zainwestowaliśmy jednocześnie ponad 18 milionów złotych na rozbudowę parku maszynowego i wzrost innowacyjności naszych produktów. Rozpoczęliśmy sprzedaż do nowych krajów. To był okres szybkiego wzrostu, po którym zanotowaliśmy trochę gorszy okres mi.in wskutek wyjątkowej presji na wzrost wynagrodzeń co jest widoczne w wynikach I półrocza tego roku. To na pewno efekt z jednej strony poprawiającej się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw a z drugiej braku na rynku wykwalifikowanych pracowników w sektorze przemysłowym. Na szczęście dosyć szybko udało nam się dostrzec te trendy i dzięki wprowadzeniu np. nowych mechanizmów oceny oraz rekrutacji kadry sytuacja została opanowana. Jestem przekonany, że dzięki m.in. unowocześnieniu naszego parku maszynowego, ale także wzmocnieniu działu sprzedaży jesteśmy znakomicie przygotowani do oczekiwanych wzrostów w naszej branży”.- komentuje Robert Groborz, Prezes Zarządu ERG SA.

Analizując strukturę sprzedaży to w I półroczu 2017 r. folie stanowiły 93,08% asortymentu produktów, towarów i usług oferowanych przez Spółkę ERG S.A. Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się folie opakowaniowa oraz termokurczliwa. Grupa prowadzi sprzedaż w tym zakresie przede wszystkim do klientów z branży spożywczej, samochodowej, budownictwa oraz poligraficznej. W drugim segmencie sprzedaży produktów wtryskowych największą popularnością w I półroczu 2017 roku podobnie jak w analogicznym okresie 2016 roku cieszyły się obudowy akumulatorowe.

Podstawowym rynkiem zbytu Spółki ERG S.A. jest rynek krajowy. Należy jednak podkreślić, że systematycznie wzrasta udział eksportu w strukturze sprzedaży (obecnie 15%). Spółka sprzedaje swoje produkty do 18 krajów m.in. do Niemiec, Francji, Włoch, ale także Rosji, Białorusi, Mołdawii, Serbii czy Uzbekistanu. Niedawno Grupa rozpoczęła sprzedaż do Austrii. ERG prowadzi także zaawansowane proeksportowe działania na kilku innych rynkach, które w przyszłości mogą doprowadzić do znaczącego poszerzenia zakresu geograficznego prowadzonej działalności. Przychody ze sprzedaży na eksport wyniosły w I półroczu 2017r. 6,7 mln złotych.

Warto też zaznaczyć, ze Spółka w II kwartale tego roku spółka podpisała umową na dostawę i montaż nowej linii produkcyjnej. Zgodnie z harmonogramem zacznie ona pracę w I kwartale 2018r. zwiększając moce produkcyjne Grupy o kolejne 15-17%.