Historia

 • Rok 2017 Spółka wypłaca dywidendę za 2016 w wysokości 1,25 złotych za akcję. Kontynuuje skup akcji własnych w celu odsprzedaży na projekty inwestycyjne.
 • Rok 2017 Firma zwiększa zakres geograficzny sprzedaży. Klienci już w 18 krajach głównie Europy.
 • Rok 2017 Spółka kupuje kolejne nowe linie technologiczne. Zwiększa swoje moce produkcyjne w ciągu 2 lat o ponad 50%
 • Rok 2016 Spółka w ramach programu inwestycyjnego zwiększa moce produkcyjne o 22% w wyniku zakupu 3 nowych linii produkcyjnych.
 • Rok 2016 Spółka wypłaca pierwszy raz w historii dywidendę w wysokości 0,62 zł na akcję.
 • Rok 2016 Erg sprzedaje spółkę zależną BIOERG.
 • Rok 2015 Spółka ogłasza nową strategię działania w latach 2015-2018. Erg planuje zwiększyć przychody z eksportu do 20 proc. oraz poprawić rentowności EBITDA do 10-11 proc. i rentowność netto do 4-5 proc.
 • Rok 2011 Debiut spółki zależnej BIOERG na parkiecie NEW Connect warszawskiej GPW.
 • Rok 2009 Spółka prowadzi intensywny skup akcji własnych zainicjowanych w 2008 r.
 • Rok 2008 Wymierne efekty rozpoczętej w 2007 restrukturyzacji – ERG S.A. osiąga najwyższy od momentu przekształcenia w spółkę publiczną wynik na działalności operacyjnej – 1,8 mln zł.
 • Rok 2008 Zmiana nazwy Spółki z ZTS “Ząbkowice-Erg” S.A. na ERG Spółka Akcyjna.
 • Rok 2007 Spółka rozbudowuje Grupę Kapitałowa o BIOERG – spółkę , która stała się prekursorem produkcji opakowań z tworzyw kompostowalnych w Polsce.
 • Rok 2007 Następują zmiany w strukturze akcjonariatu spółki. Nowopowołany zarząd rozpoczyna proces restrukturyzacji spółki.
 • Rok 2006 Uruchomienie nowej linii produkcyjnej do rozdmuchu folii trójwarstwowej, wzmożone inwestycje na wydziale wyrobów wtryskowych.
 • Rok 2005 Oddanie do użytku nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej.
 • Rok 2005 Akcje firmy zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zadebiutowały na Warszawskej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • Lata 2002-2003 Okres wykupywania akcjii spółki od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez prywatnych inwestorów.
 • Rok 2000 Zakłady Tworzyw Sztucznych “Ząbkowice-Erg” S.A. Stworzyły wydzielony Zakład Recyklingu i Regranulacji Tworzyw Sztucznych zajmujący się przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych z własnej produkcji jak również skupowanych z sieci handlowych i zakładów produkcyjnych.
 • Rok 1999 Nadanie spółce certyfikatu ISO 9002:1994 przez Bureau Veritas Quality International.
 • Rok 1996 Uruchomienie linii do produkcji folii termokurczliwych cienkich do automatów obkurczających.
 • Rok 1996 Zmiana formy własnośći – przekształcenie w SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, wydanie akcji osobom uprawnionym.
 • Rok 1995 Wniesienie akcji ZTS “Ząbkowice-Erg” S.A. do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
 • Rok 1994 Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9000.
 • Rok 1994 ZTS “Ząbkowice-Erg” zostaje przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
 • Rok 1980 Modernizacja i rozwój firmy w latach 80-tych sprawiły, że ZTS “Erg – Ząbkowice” stały się jednym z większych przetwórców tworzyw sztucznych w kraju.
 • Rok 1972 Włączenie zakładu do Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych i zmiana nazwy na Zakład Tworzyw Sztucznych “Erg-Ząbkowice”. Początek zmian w zakresie produkcji, w miejsce likwidowanej produkcji nieorganicznej, wprowadzenie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.
 • Lata 1945-1949 Okres intensyfikacji produkcji, zmiana nazwy na Zakłady Elektrochemiczne “Ząbkowice” zmiana własności z prywatnej na państwową. Rozpoczęcie produkcji m.in. azydku sodu, wodoru sprężonego, chlorofenu, chlorku żelazowego, wody utlenionej farmaceutycznej.
 • Rok 1945 Okres II wojny światowej to znaczna dewastacja fabryki i wstrzymanie produkcji, ale już 10 lutego 1945, kiedy trwa jeszcze wojna, ponownie uruchomiono produkcję.
 • Rok 1896 Powołanie spółki “Akcyjne Towarzystwo Elektryczność” z siedzibą w Warszawie i budową fabryki w Ząbkowicach. Pierwsza produkcja to: wapno chlorowane, soda kaustyczna, węgle sztuczne. Dobra koniunktura w Europie powoduje, że produkty Towarzystwa “Elektryczność” znane są niemal w całej Europie, firma odnosi sukcesy i przynosi znaczne zyski akcjonariuszom.