Obsługa języka Javascript musi być włączona by móc wyswietlać elementy Flash na tej stronie.

Wersja polska English version

Historia operacji na akcjach

Wykaz akcjonariuszy mających co najmniej 5% głosów na WZA

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % na WZA
Dariusz Purgał 8 594 541 19,85 19,85
ERG S.A. 2 927 131 6,76 6,76
Metalskład Sp. z o.o. 2 766 987 6,39 6,39
Grzegorz Tajak 2 422 100 5,59 5,59

Historia operacji na akcjach (akcjonariusze pow. 5%) - Zmiany w stanie posiadania ( dotyczy 2012r.)

- w dniu 15 lutego 2008r. Spółka otrzymała od Pana Bartosza Boszko oraz od Pana Łukasza Ochman informację, że działając na mocy zawartego w dniu 15.02.2008 roku porozumienia inwestorów posiadają 276 014 akcji ERG S.A., co daje prawo do 7,01% głosów na WZA.

- w I kwartale 2008r. miała miejsce publiczna subskrypcja akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień 10 kwietnia 2008r. był dniem asymilacji akcji serii D z pozostałymi akcjami spółki. W wyniku rejestracji przez Sąd podwyższonego kapitału oraz asymilacji akcji nastąpiły zmiany w stanie posiadania.

- w dniu 17 kwietnia 2008r. Emitent otrzymał od Pana Bartosza Boszko oraz od Pana Łukasza Ochman informację, że w dniu 10.04.2008r. na rachunkach porozumienia inwestorów znajdowało się 327 588 akcji ERG S.A. W wyniku asymilacji 3 937 000 akcji serii D, udział porozumienia inwestorów wynosi 4,16% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania4,16% głosów na WZA. Jednocześnie w/w akcjonariusze poinformowali, że porozumienie inwestorów z dniem 10.04.2008 r. zostało rozwiązane.

-w dniu 17 kwietnia 2008r. Emitent otrzymał od Pana Grzegorza Tajaka informację, że w wyniku asymilacji akcji Spółki wynikającej z zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, posiada 696 161 sztuk akcji Spółki ERG S.A., co stanowi 8,84% udziału w kapitale Spółki,

- w dniu 8 maja 2008r. Emitent otrzymał informację od Pana Dariusza Purgała, iż w wyniku nabycia 10 392 sztuk akcji aktualnie posiada 1 582 371 szt. akcji, co stanowi 20,096% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 20,096% udziału w kapitale Spółki. Przed zakupem Pan Dariusz Purgał posiadał 1 571 979 szt. w/w akcji, co stanowiło 19,96% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i w jej kapitale.

- w wyniku zarejestrowania w dniu 16 czerwca 2008r. przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS podziału (splitu) akcji zmianie uległa ilość akcji spółki. W wyniku splitu dokonano podziału akcji w stosunku 1:5 w ten sposób, iż dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 2,00 (dwa) złotych ustalono na kwotę 0,40 (czterdzieści) złotego dla każdej akcji. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych akcji serii A, B, C i D o dotychczasowej wartości nominalnej po 2,00 zł każda wymieniono na 5 (pięć) akcji odpowiednich serii A, B, C i D o tożsamych prawach z akcji przed podziałem i o wartości nominalnej 40 groszy każda. W związku z powyższym zmianie uległa ilość akcji posiadanych akcjonariuszy przez Spółki.

- w dniu 5 czerwca 2009r. Emitent otrzymał informację od Pana Bartosza Boszko, iż w wyniku nabycia 65 000 sztuk akcji aktualnie posiada 2 015 000 szt. akcji, co stanowi 5,11% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 5,11% udziału w kapitale Spółki.

- w dniu 5 marca 2010r. Nadzwyczajne Wlane Zgromadzenie podejmuje uchwałę zezwalającą na podwyższenie kapitału Spółki o 1 574 000 zł z 15 748 000 zł do 17 322 000, w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii F w ilości 3 935 000 o wartości nominalnej 0,40 zł, a wartości emisyjnej 0,60 zł

- w dniu 11 marca 2010r. zastały podpisane umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej. Akcje Emitenta zostały objęte przez Spółki FON S.A. w ilości 1 967 500 akcji oraz ATLANTIS S.A. w ilości1 967 500 akcji Emitenta.

- w dniu 26 kwietnia 2010 r. Emitent otrzymał informację z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy KRS o dokonaniu w dniu 20 kwietnia 2010r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ERG S.A. z dotychczasowej kwoty 15 748 000 zł do kwoty 17 322 000 zł, wraz z informacją, iż cały kapitał zakładowy tj. 17 322 000 zł jest wpłacony. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy ERG S.A. składa się z 43 305 000 akcji o wartości nominalnej 0,40 zł każda, w tym: 7 935 000 akcji serii A, 2 750 000 akcji serii B, 9 000 000 akcji serii C, 19 685 000 akcji serii D, 3 935 000 akcji serii F. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ERG S.A. wynosi 43 305 000 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A

- w dniu 28 kwietnia 2010r. Emitent otrzymał od FON S.A. informację o zawarciu w dniu 28 kwietnia 2010 r. pomiędzy spółkami FON S.A. i ATLANTIS S.A., porozumienia o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich wynikających z posiadania akcji ERG S.A. Zgodnie z treścią porozumienia FON S.A. posiada 1 967 500 akcji, stanowiących 4,54% w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 1 967 500 głosów na walnym zgromadzeniu, które to głosy stanowią 4,54% głosów posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy ERG S.A. Atlantis S.A. posiada 1 967 500 akcji, stanowiących 4,54% w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 1 967 500 głosów na walnym zgromadzeniu, które to głosy stanowią 4,54% głosów posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy ERG S.A. Łącznie FON S.A. i ATLANTIS S.A. posiadają 3 935 000 akcji ERG S.A. stanowiących 9,08% udziału w kapitale zakładowym ERG S.A. oraz dających prawo do 3 935 000 głosów stanowiących 9,08% głosów na walnym zgromadzeniu ERG S.A.

- w dniu 30 kwietnia 2010r. Emitent otrzymał od pana Dariusza Purgała zawiadomienie, że w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy KRS akcji serii F w dniu 20 kwietnia 2010 roku, posiadany przez Akcjonariusza pakiet 7 894 387 akcji ERG S.A. stanowiący 20,05% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów stanowi obecnie 18,23% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów.

-w dniu 19 lipca 2010 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zgodnie z treścią Uchwały nr 425/10, postanowił zarejestrować 3 935 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F akcji ERG S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLERGZB00014, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki oznaczone kodem PLERGZB00014. Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Emitenta w KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

-w dniu 29 lipca 2010 roku Zarząd ERG S.A. otrzymał uchwałę nr 763/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ERG S.A. Zarząd Giełdy: dopuścił do obrotu Giełdowego na rynku podstawowym 3 935 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki., postanowił wprowadzić z dniem 2 sierpnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ERG S.A., o których mowa w pkt. 1 pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 sierpnia 2010 rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLERGZB00014".

Zarząd ERG S.A. informuje, na podstawie komunikatu Działu Operacyjnego KDPW, że z dniem 2 sierpnia 2010 roku nastąpi rejestracja 3 935 000 sztuk akcji serii F Spółki pod kodem PLERGZB00014 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z uchwałą KDPW nr 425/2010 z dnia 19.07.2010 roku.

-w dniu 11 lutego 2011 Zarząd ERG S.A. otrzymał od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta informacje o dokonaniu w dniach od 7 do 9 lutego zakupu łącznie 42 677 akcji ERG S.A. Transakcje zakupu dokonywane były w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

-w dniu 11 marca 2011 Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie od Pan Bartosz Boszko w którym informuję, że w wyniku sprzedaży w dwóch transakcjach pakietowych zawartych w dniu 07 marca 2011 roku zbył 1 000 000 akcji spółki ERG S.A. Przed wyżej wymienionymi transakcjami wraz z podmiotem zależnym SYSTEM CAPITAL SP. Z O.O., posiadał 2 187 303 akcji ERG S.A. co stanowiło 5,05% udziału w głosach. Po zawarciu transakcji posiada 1187303 akcji ERG S.A. co stanowi 2,74% udziału w głosach.

-w dniu 29 lipca 2011 Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie z którego wynika, że osoba zasiadająca w Radzie Emitenta w dniu 27 lipca 2011 roku dokonała na własny rachunek zakupu 600 000 akcji ERG S.A., przy czym transakcje zakupu dokonywane były pakietowo poza sesyjnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 6 września 2011 rok otrzymał informacje o uzyskaniu przez spółkę zależną Pana Mariusza Patrowicza - spółkę DAMF Invest S.A. statusu podmiotu dominującego wobec akcjonariuszy Emitenta spółek: Atlantis S.A. oraz FON S.A. - Pan Mariusz Patrowicz łącznie pośrednio nabył 3 935 000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 9,09 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 3 935 000 głosów oraz stanowi 9,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

-w dniu 30 września 2011 roku Zarząd ERG S.A. otrzymał od Pana Damiana Patrowicza akcjonariusza spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku zawiadomienie o: pośrednim zbyciu 3 935 000 akcji spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej która to ilość stanowi łącznie 9,09% udziału w kapitale zakładowym ERG S.A. i uprawnia do oddania 3 935 000 głosów, stanowiących 9,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ERG S.A. Pośrednie zbycie akcji spółki ERG.S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej nastąpiło na skutek dokonania:

1.przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A w Płocku - spółkę ATLANTIS S.A. zbycia łącznie 1.967.500 akcji spółki ERG.S.A. która to ilość stanowi łącznie 4,545% udziału w kapitale zakładowym ERG S.A. i uprawnia do oddania 1.967.500 głosów, stanowiących 4,545% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ERG.S.A

2.przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. w Płocku - spółkę FON S.A. w dniu 19 września 2011 – 1 100 000 akcji, która to ilość stanowi łącznie 2,541% udziału w kapitale zakładowym ERG S.A. i uprawnia do oddania 1 100 000 głosów stanowiących 2,541% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ERG S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej w cenie 0,735zł za akcję

3. w dniu 20 września 2011r – 867 500 akcji która to stanowi łącznie 2,004 % udziału w kapitale zakładowym ERG S.A. i uprawnia do oddania 867.500 głosów, stanowiących 2,004 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ERG.S.A. w ramach sesji zwykłej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w cenie 0,71zł za akcję.

Zarząd ERG S.A. otrzymał z zawiadomienie z którego wynika, że osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej ERG S.A., mająca dostęp do informacji poufnych w dniu 30 września 2011 roku dokonała na własny rachunek zakupu 39 000 akcji ERG S.A. przy czym transakcje zakupu dokonywane były w trakcie sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

-w dniu 30 grudnia 2012 Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie o z którego wynika, że osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej ERG S.A. o dokonała zakupu 40 000 akcji ERG S.A na rachunek spółki Metalskład Sp. z o.o. W ramach transakcji nabyto w dniu 27 grudnia 2011 40 000 akcji. Transakcje zakupu dokonywane były w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z dokonanymi transakcjami spółka Metalskład Sp. z o.o. posiada obecnie 2 766 987 akcji ERG S.A., co stanowi 6,39 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki.

-w dniu 11 lipca 2012 Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia w dniu 5 lipca 2012 roku 105 000 akcji. Transakcja zakupu dokonana była w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych

-w dniu 11 lipca 2012 Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie od osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia w dniu 5 lipca 2012 roku 105 000 akcji. Transakcja zakupu dokonana była w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

-w dniu 18 września 2012 roku Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia w dniu 13 września 2012 roku 8000 akcji.

Transakcja zakupu dokonana była w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

-w dniu 3 czerwca 2013 roku Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia w dniach od 27 do 31 maja 2013 roku 26 792 akcji. Transakcja zakupu dokonana była w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

-w dniu 6 czerwca 2013 roku Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia w dniach: 4 czerwca i 5 czerwca 2013 roku łączne 15 920 akcji. Transakcja zakupu dokonana była w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

-w dniu 29 lipca 2013 roku Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia w dniu 26 lipca 2013 roku 17 070 akcji. Transakcja zakupu dokonana była w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

-w dniu 19 listopada 2013 roku Zarząd ERG S.A. otrzymał zawiadomienie od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta o transakcji nabycia w dniach: 15 i 19 listopada łącznie 43 000 akcji. Transakcja zakupu dokonana była w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych.