ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

54,00

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 54,00 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 17 stycznia 2018 (09:00:00)

ERG Spółka Akcyjna

Certyfikaty, atesty i świadectwa - ISO 9001

Spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością ustanowiony wg normy ISO 9001 : 2008.System Jakości jest certyfikowany przez niezależną organizację Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.. Certyfikat posiada nr PL004490/P i jest akredytowany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AC 081. Zakres certyfikacji obejmuje produkcję i sprzedaż:

  • Folii specjalistycznych z tworzyw sztucznych
  • Wyrobów foliowych
  • Wyrobów z tworzyw sztucznych, otrzymanych metodą wtrysku

Produkowane przez Spółkę wyroby spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych takich jak:

  • Rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zmienione Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1282/2011, Rozporządzeniem Komisji (UE nr 1183/2012, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 202/2014 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/174
  • Dyrektywie Rady 94/62/EC w zakresie zawartości metali ciężkich - suma zawartości metali ciężkich (sześciowartościowy chrom, ołów, kadm i rtęć) nie może przekraczać limitu 100mg/kg.

W tym zakresie spółka udziela klientom pisemnych deklaracji.

 

Poczta korporacyjna