ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

51,60

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 51,60 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 14 marca 2018 (09:00:00)

20 lipca 2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 42 -520 ulica Chemiczna 6 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy ERG Spółka Akcyjna.

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

1.    informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

2.    opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

3.    opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

4.    opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

5.    opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

6.    analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

7.    opis celów i strategii eksportowej;

8.    rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

9.    wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;

10.    szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;

11.    wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres: ERG S.A. 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul Chemiczna 6. Oferta powinna być przesłana w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta PRE” – NIE OTWIERAĆ.

Termin składania ofert upływa w dniu: 09.08.2010 r. o godz. 15.00

 

Pliki do pobrania

Poczta korporacyjna