ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

51,60

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 51,60 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 14 marca 2018 (09:00:00)

14 czerwca 2017

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych ERG S.A. za rok 2017.

Zwracamy się prośbą do biegłych rewidentów i firm audytorskich o przedstawienie ofert na badanie sprawozdań finansowych ERG S.A. za rok 2017.

 

Przedmiot zapytania:

 

1. Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ERG S.A. sporządzonego wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

2. Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. sporządzonego wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

3. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego ERG S.A. za rok 2017.

4. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2017.

 

Oferty należy przesyłać droga mailową na adres: erg@erg.com.pl do dnia 22 czerwca 2017 r. W treści oferty prosimy o wskazanie warunków realizacji badania oraz doświadczenia w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek publicznych.

 

Wybór biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej realizujących badanie sprawozdań finansowych ERG S.A. za rok 2017 przeprowadzony zostanie w oparciu o warunki finansowe realizacji badania, doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych spółek publicznych oraz ocenę dotychczasowej współpracy z ERG S.A. w zakresie realizacji badań sprawozdań finansowych w poprzednich latach (jeżeli dotyczy).

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 502-393-893.

 

Grupa Kapitałowa ERG jest jednym z czołowych polskich producentów wyrobów z tworzyw sztucznych, opakowań oraz wyrobów wtryskowych.

W skład Grupy Kapitałowej ERG S.A. wchodzą: ERG S.A. (jako podmiot dominujący) oraz Folpak Sp. z o.o. (jako podmiot zależny). Akcje ERG S.A. od 2005 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednostkowe sprawozdanie Finansowe ERG S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w którym podmiotem dominującym jest ERG S.A., sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Poczta korporacyjna